Биоразнообразие в кариерите за суровини на Холсим България

Добивът на природни богатства неизбежно засяга местообитанията и биоразнообразието. Нарушаването на местообитания с висока консервационна значимост може сериозно да навреди на имиджа на компанията и да застраши нейния „социален лиценз за дейност“.

В обектите на ЛафаржХолсим по света се полагат сериозни усилия за опазване на местообитанията и видовете. В Плана си за устойчиво развитие компанията си поставя още по-амбициозна цел: до 2030 г. да се постигне положителна промяна в областта на биоразнообразието във всеки обект на Групата по света.

 

Оценката на състоянието на биоразнообразието в кариерите се извършва по методиката BIRS (Biodiversity Indicators and Reporting System), разработена от IUCN.

Прилагането на методиката BIRS в България започва през 2017 г. - извършено е оценяване състоянието на биоразнообразието в двете кариери на циментовия завод – „Бели извор“ и „Лиляче“, както и в кариера „Рудината“. През 2018 г. е извършено първоначално оценяване на кариерите под контрола на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД. През 2019 г. е извършена първоначална оценка на останалите две действащи кариери – „Чепинци“ и „Негован“. Веднъж извършена, оценката се актуализира ежегодно спрямо развитието на добива (нарушаване на вече определени хабитати) и извършената рекултивация (създаване на нови хабитати).

Инвентаризации, мониторинг и оценка на състоянието на биоразнообразието по методиката BIRS се извършват със съдействието на експерти от Биологичния факултет на СУ "Св.Климент Охридски".

На страницата вдясно ще откриете и доклад от проведения през 2021 г. мониторинг на биоразнообразието в затворената кариера за мергел "Белия бряг" в с. Ясен, Плевенска област. Автор на доклада е доц. Росен Цонев.

 

 

 

Научете повече: