Биоразнообразие в кариерите за суровини на Холсим България

Добивът на природни богатства неизбежно засяга местообитанията и биоразнообразието. Нарушаването на местообитания с висока консервационна значимост може сериозно да навреди на имиджа на компанията и да застраши нейния „социален лиценз за дейност“. В обектите на ЛафаржХолсим по света се полагат сериозни усилия за опазване на местообитанията и видовете. В Плана си за устойчиво развитие компанията си поставя още по-амбициозна цел: до 2030 г. да се постигне положителна промяна в областта на биоразнообразието във всеки обект на Групата по света.

Оценката на състоянието на биоразнообразието в дадена кариера се извършва по разработена от IUCN методика BIRS (Biodiversity Indicators and Reporting System).

Прилагането на методика BIRS в България започва през 2017 г. - извършено е оценяване състоянието на биоразнообразието в двете кариери на циментовия завод – „Бели извор“ и „Лиляче“, както и в кариера „Рудината“. През 2018 г. е извършено първоначално оценяване на кариерите под контрол на „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД. През 2019 г. ще бъде извършена първоначална оценка на останалите две действащи кариери – „Чепинци“ и „Негован“. Веднъж извършена, оценката се актуализира ежегодно спрямо развитието на добива (нарушаване на вече определени хабитати) и извършената рекултивация (създаване на нови хабитати).
 
 

Оценката на състоянието на биоразнообразието в кариерите се извършва по разработена от IUCN методика BIRS (Biodiversity Indicators and Reporting System).

Прилагането на методиката BIRS в България започва през 2017 г. - извършено е оценяване състоянието на биоразнообразието в двете кариери на циментовия завод – „Бели извор“ и „Лиляче“, както и в кариера „Рудината“. През 2018 г. е извършено първоначално оценяване на кариерите под контрола на „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД. През 2019 г. ще бъде извършена първоначална оценка на останалите две действащи кариери – „Чепинци“ и „Негован“. Веднъж извършена, оценката се актуализира ежегодно спрямо развитието на добива (нарушаване на вече определени хабитати) и извършената рекултивация (създаване на нови хабитати).

На 5 октомври 2017 г. в завода в Бели извор се проведе среща със служители и други заинтересовани страни с цел информиране за резултатите от извършените наскоро оценки на биоразнообразието в кариерите за варовик и мергел на циментовия завод в съответствие с изискванията на Плана за устойчиво развитие на Групата – „Планът 2030“. На срещата присъстваха експерти от РИОСВ - Враца, еколози от Община Враца, представител на Дирекция Природен парк "Врачански Балкан", както и кметовете на селата Бели извор, Власатица и Лиляче. Поканени бяха и представители на Холсим Кариерни материали Рудината АД и Холсим Кариерни материали Пловдив АД.

Същинското представяне на темата за биоразнообразието беше направено от доц. Росен Цонев от Биологичния факултет на Софийския университет. С негово съдействие е проведена инвентаризация на биоразнообразието в кариерите за варовик и мергел през 2012 г., както и оценката на състоянието на биоразнообразието по методиката BIRS през юли тази година. 

Научете повече за изискванията за оценка на биоразнообразието в ЛафаржХолсим, както и за резултатите от инвентаризацията на биоразнообразието в района на с.Бели извор и Лиляче от презентациите по-долу.

 

Защо да не помогнете и Вие за опазване на биоразнообразието?

Предлагаме Ви някои идеи.

fhghgfh.jpg