EC подпомага Холсим (България) АД със средства за превоза на служителите до и от работното място за срок от 1 година

 

Средствата се предоставят по спечеления от фирмата проект BG051PO001-2.2.03-0266 „Превоз на персонала на Холсим (България) АД до и от работното място в с.Бели Извор“, който се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път“, част от приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността на труда и адаптивността на заетите“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Днес, 30.01.2014 г., в циментовия завод в с.Бели извор се проведе откриващата среща по проекта. 

Общият брой на целевата група, т.е. служителите, които пътуват с автобус до и от завода, възлиза на 196 души, което представлява около 73 % от общия брой персонал на Холсим (България) АД. От общия брой на целевата група 172 души са с настоящ адрес гр. Враца, а  24 –  гр. Криводол.

В проектната документация като обща цел на проекта е записано повишаване на икономическата активност на Холсим (България) АД чрез предоставяне на  транспортни услуги на персонала на предприятието.

Специфичните цели са следните:

  • Трайно запазване на заетостта на персонала, който не живее на територията на с.Бели Извор.
  • Гъвкаво работно време и добро съчетание на семейния и трудовия живот чрез създаването на различни спирки на транспортните средства в рамките на предвидените за целевата група населени места.
  • Добра ефективност на производството и повишена производителност на труда чрез запазване на висококвалифицираната работна ръка, която не живее на територията на с.Бели Извор.

Проектът ще се реализира в срок от 15 месеца, от 13.12.2013 г. до 13.02.2015 г.