Групата ЛафаржХолсим ще подпише декларацията "WASH pledge" на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие

3 Април 2017
 

Wash Pledge е доброволен ангажимент за осигуряване на достъп до чиста питейна вода и безопасни санитарно-хигиенни условия най-късно до три години от подписването.

Достъпът до чиста питейна вода, санитарни условия и хигиена (от англ. WAter, Sanitation and Hygiene, съкр. WASH) се превръща във все по-важна тема за бизнеса по света. През 2010 г. ООН призна достъпът до чиста питейна вода и санитарни условия за основно човешко право, но въпреки усилията на международните организации и правителствата на отделните държави близо 663 милиона души в цял свят все още нямат достъп до чиста питейна вода, а около 2,4 милиарда души са лишени от базови санитарни условия. Този проблем е не само бреме за обществото, но и вреди на икономиката. Той води до намаляване на производителността, повишаване на отсъствията поради болест, а може да нанесе и сериозни вреди върху репутацията на фирми с глобално присъствие.

За Групата ЛафаржХолсим с нейните 90'000 служители в над 2300 предприятия по света тази тема е сериозно предизвикателство, но и възможност за значим принос към решаването на проблема. В съответствие с Плана си за устойчиво развитие 2030 и в качеството си на член на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) Групата реши да се включи в разработената от Съвета инициатива "WASH pledge at the worklace".

В рамките на тази инициатива компаниите подписват т.нар. декларация Wash Pledge, по силата на която поемат доброволен ангажимент най-късно до три години от подписването да осигурят чиста питейна вода и безопасни санитарно-хигиенни условия на работното място за всички свои служители и служителите на външни фирми, работещи на територията на техните обекти.

В ЛафаржХолсим вече са направени първите стъпки към изпълнението на този ангажимент:
- определени са координатори на проекта във всичките 80 държави, в които работи Групата по света
- в периода октомври 2016 - март 2017 г. координаторите са направили оценка на производствените обекти на Групата в съответната държава
- всички компании са представили план за действие на ниво държава с описание на стъпките, необходими за привеждане в съответствие на оценените обекти.