Холсим (България) АД обявява тръжна процедура за избор на доставчик за Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема "Безопасен труд"