Холсим (България) АД сключи договор с изпълнител в качеството си на бенефициент на договорена безвъзмездна финансова помощ