Холсим Кариерни материали АД стартира проекта „Допълнителни мерки за подобряване безопасността при работа”

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Чрез проекта ще се извърши анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, подмяна на досега използваното специално работно облекло и лични предпазни средства, обезопасяване на налични съоръжения и обучение на служителите за безопасна работа.

Обща цел на проекта: Подобряване условията на безопасност при работа на служителите в „Холсим Кариерни материали” АД.

Обща стойност на одобрено финансиране: 62 923. 48 лв.

Срок на изпълнение: 12 месеца.

Събитието бе открито от г-н Георги Илиев, мениджър „Безопасност и здраве” към „Холсим Кариерни Материали” АД. 

„Безопасността и здравето са една от емблемите на „Холсим“. Ние казваме „Безопасността на първо място“ и ежедневно полагаме усилия, за да осигурим безопасна среда за нашите служители.  Целите на схема BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“ напълно съответстват на фирмените ценности на „Холсим Кариерни материали” АД, поради което не се поколебахме да използваме възможностите, предоставени от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Нарекохме проекта си „Допълнителни мерки за подобряване на безопасността при работа“ и за наша радост той бе одобрен от ИА „Агенция по заетостта”, каза г-н Георги Илиев, мениджър „Безопасност и здраве” към „Холсим Кариерни материали” АД.

Областите на приложение на проекта са:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
  • Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;
  • Предвидено е закупуването на нови модели работно облекло, предпазни обувки, каски, очила, антифони и средства за височинна защита;
  • Обезопасяване на съществуващо съоръжение - Плаващо техническо средство „Самоходен шалан”;
  • Обучение на служители за безопасна работа с ново въведено работно оборудване и технологии;

Обновеното оборудване се отличава с качествено нови характеристики по отношение на безопасността. От друга страна то изисква по-задълбочени познания от страна на работещите, така че да се гарантира надеждна експлоатация и да се гарантира запазване на заложените от производителя мерки за намаляване на риска при работа. Предвидените обучения са в съответствие с препоръките на корпоративния отдел по безопасност и здраве на Холсим – Източна Европа

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. „Холсим Кариерни материали” АД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.