Холсим (България) АД обявява тръжна процедура за избор на доставчик на предпазни средства и специално работно облекло в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема "Безопасен труд"

 

Tръжната процедура се обявява във връзка с изпълнение на проект № BG051PO001-2.3.03-0277 „Подобряване условията на работа в Холсим (България) АД”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Документация във връзка с процедура за закупуване на ЛПС и защитно облекло:

1. Публична покана

2. Технически спецификации

3. Изисквания към офертите

4. Проекто-договор

5. Оферта

6. Декларация от кандидат

7. Снимки