Нова инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци беше открита в циментовия завод в Бели извор

 

Министър-председателят на Република България, г-н Бойко Борисов и Изпълнителният директор на Холсим (България) АД, г-н Тодор Костов откриха новоизградена инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в завода на компанията в с. Бели извор, Врачанска област.

Изпълнителният директор на Холсим (България) АД, г-н Тодор Костов, показва на Министър-председателя, г-н Бойко Борисов, новата инсталация за енергийно оползотворяване на отпадъци.

 Общата инвестиция на новия проект възлиза на 6,5 милиона евро. Холсим (България) АД инвестира 74 %, а останалите 26% от стойността на проекта (1,58 милиона евро) се покриват от ЕФРР и държавния бюджет в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, Процедура BG161PO003-2.1.07 ”Технологична модернизация в големи предприятия”.

На събитието присъстваха още г-н Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика, Н.Пр. Регина Ешер, Посланик на Швейцария, г-жа Евдокия Манева, Зам.-министър на околната среда и водите, г-н Николай Иванов, кмет на община Враца, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, г-жа Пепа Владимирова, Областен управител на област Враца и др.

От 2007 г. в циментовия завод в Бели извор функционират три инсталации за подготовка и подаване на три вида алтернативни горива в пещта – отпадъчни автомобилни гуми, месокостно брашно и твърди горими отпадъци. Под твърди горими отпадъци се разбират горими материали, излезли от употреба от бита, производството и услугите. Използват се само предварително сортирани отпадъци – хартия, пластмаса, текстил, кожа, картон, каучук. Изискванията за приемане на отпадъците са стриктни и съответстват на държавните норми, условията на Комплексното разрешително на фирмата и глобалните стандарти на Холсим. За да бъде използван като гориво, отпадъкът трябва да има необходимата калоричност и да не създава опасност от негативно въздействие върху околната среда, здравето и безопасността на хората и качеството на готовата продукция.


Новата инсталация дава възможност за увеличаване обема на използваните горими отпадъци с близо 35 000 т. годишно. Основен източник на сортиран битов отпадък са сортиращите инсталации за битови отпадъци на Столична община. Очаква се в бъдеще да се приемат отпадъци от подобни инсталации в съседните на завода общини.

Повишеният капацитет за оползотворяване на отпадъци носи реална обществена полза, има безспорен екологичен ефект и спомага за намаляване себестойността на готовата продукция.