Приключи ежегодният мониторинг на биоразнообразието в нашите добивни обекти

Ежегодният мониторинг на биоразнообразието в нашите кариери потвърди тяхната значимост като природни местообитания, както и безспорните резултати от отговорната грижа на Холсим за тяхното опазване

 

През 2016 г. беше издадена Директива за рекултивация на кариери и биоразнообразие на ЛафаржХолсим, съгласно която за всяка кариера с категория на важност II трябва да се изготви План за управление на биоразнообразието.

През 2019 г. са изготвени планове за шест от действащите кариери под контрола на Холсим в България: Бели извор, Лиляче, Негован, Рудината, Ръжево конаре и Динката.

Поставените в плановете за управление цели подлежат на ежегоден мониторинг, който беше извършен през периода май-юли 2020 г. с участието на собствен персонал (еколози, началник цехове, минни инженери) и със съдействието на доц. д-р Росен Цонев, експерт по ботаника и природни местообитания и преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет.

В резултат на извършеният мониторинг беше потвърдена значимостта на нашите кариери за биоразнообразието като местообитания за някои растения и множество защитени видове птици, като например голям гмурец, ням лебед, брегова лястовица, земеродно рибарче, малка бяла чапла, качулата чучулига, кокилобегач, речен дъждосвирец, късокрил кюкавец, белоопашат мишелов и много други (виж снимките по-долу).

Кокилобегач - кариера Динката

kokilobegach dinkata

 

Брегови лястовици - баластриера Ръжево Конаре

bregovi lyastovici rzhevo konare

 

Ням лебед - двойка с пет малки - баластриера Ръжево Конаре

nyam lebed dvoyka s pet malki rzhevo konare

 

Фривалдскиев зановец - кариера Бели извор

frivaldskiev zanovec v trevno mestoobitanie yug beli izvor