Защита на личните данни

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОР “ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ” АД

Това Уведомление за защита на данните Ви информира как и за какви цели ще обработваме Вашите лични данни и обяснява правата Ви съгласно приложимата защита на личните данни. Ние сме силно ангажирани винаги да боравим с личните Ви данни отговорно, внимателно и в съответствие с всички законови изисквания. Прилагаме най-съвременните професионални стандарти за защита на целостта и сигурността на Вашите лични данни.

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние, „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър под ЕИК № 816089656, с адрес: с. Бели Извор, обл. Враца („Дружеството“) сме администраторът, който отговаря за предоставените от Вас лични данни във връзка с бизнес взаимоотношението между нас.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Освен ако с Вас не е договорено друго, ще събираме само основни лични данни, необходими във връзка с нашите бизнес отношения. Това включва Вашите данни за връзка (като име и длъжност, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други данни за връзка, уникален идентификатор на мобилното устройство и IP адреса на Вашия компютър, ако използвате наши уебсайтове, онлайн платформи или приложения). В хода на работата с Вас ние ще събираме и свързани с бизнеса данни, които могат да включват информация за покупки, услуги и други бизнес дейности, обратна информация за продуктите и всяка друга информация, която може да ни предоставите.

Ако използвате нашите уебсайтове, моля имайте предвид, че те използват „бисквитки“ и други аналитични инструменти (например, Tracking Pixel, Google Analytics и др.). Моля, кликнете тук, за да научите повече за използването на подобни инструменти.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще събираме личните Ви данни директно от Вас, когато взаимодействате с нас, например, когато посещавате нашия уебсайт, когато комуникирате с нас във връзка с нашите продукти и услуги, когато правите поръчка, когато се регистрирате, за да получавате нашия бюлетин или да участвате в нашите проучвания сред клиентите. 

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме продуктите и услугите, които предлагаме. За целта съхраняваме данни за отношенията Ви с нас и управляваме акаунта Ви. Също така може да се свържем с Вас за съдействие и обслужване на клиенти или да Ви информираме за нашите продукти и услуги. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да Ви предоставим исканите продукти или услуги.

Също така ще обработваме личните Ви данни, когато това се изисква по закон (например, при съхраняване на данните за продажби за данъчни цели) или в случаите, когато изрично сте ни разрешили да го правим.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще съхраняваме и обработваме личните Ви данни в рамките на Европейския съюз.

Може да съхраняваме и обработваме личните Ви данни или да ги споделяме с посочените по-долу получатели и извън Европейския съюз. Това ще правим това само до степента, позволена от приложимото законодателство, като ще предприемем необходимите предпазни мерки, за да гарантираме сигурността и целостта на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за връзка по-долу, ако искате допълнителна информация за тези гаранции.]

Няма да използваме автоматизирано вземане на решения, които да Ви засягат, нито ще създаваме профили на базата на Вашите лични данни.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Може да споделяме Вашите лични данни с:

  • нашите дъщерни дружества и дружествата от групата на Холсим, когато е необходимо за предоставянето на нашите стоки и услуги, или в други разрешени или изисквани от приложимото законодателство случаи; и
  • агенции за кредитна информация и други дружества, за използване при вземане на кредитни решения, за предотвратяване на измами и за преследване на длъжници.

Също така можем да инструктираме доставчици на услуги (например, доставчик на облачни услуги), в страната или в чужбина, да обработват Вашите лични данни от наше име и в съответствие с нашите нареждания. Ще запазим контрола над Вашите лични данни и ще останем изцяло отговорни пред Вас при ангажирането на подобни доставчици на услуги.

Може да споделяме Вашите лични данни с трети страни, ако продаваме или купуваме дадена компания или активи, в който случай можем да разкриваме лични данни на бъдещия продавач или купувач на такава компания или активи, както и на неговите консултанти. Ако Дружеството или значителна част от неговите активи се придобиват от трето лице, съхраняваните от нас личните данни за клиентите ще представляват част от прехвърлените активи.

Иначе, никоя трета страна няма да има достъп до Вашите лични данни, освен ако няма правно задължение за това или Вие не ни дадете разрешение за това.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще съхраняваме личните Ви данни за период, колкото е необходим за предоставяне на поисканите от Вас услуги, продукти или информация, и за управление на бизнес взаимоотношенията Ви с нас. Ако сте пожелали да не се свързваме с Вас, ще съхраняваме тази информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да спазим това Ваше желание. Също така, от нас се изисква да съхраняваме някои от Вашите лични данни (например, данни, свързани с търговски сделки) за определен срок съгласно приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат своевременно изтрити, когато вече не се изискват за тези цели.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате от нас достъп до, както и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването, което се отнася до Вас, да правите възражения срещу обработването на данните, както и правото на преносимост на данните в съответствие с Общия регламент относно защита на данните на ЕС.

По-конкретно, имате право да поискате копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Ако използвате тази услуга многократно, можем да наложим малка такса за това. Ако искате да прехвърлите личните си данни на друг администратор, ние ще Ви предоставим безплатно личните данни, които сте ни дали и които са били обработвани по автоматизиран начин в машинно четим преносим формат.

Тъй като искаме да сме сигурни, че личните Ви данни са коректни и актуални, можете също така да поискате от нас да коригираме или премахнем всяка информация, която смятате, че е неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни и посочете име, имейл адрес, номер на личния Ви акаунт, клиентски номер като доказателство за самоличността, на: angelina.tomeshkova@holcim.com. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако имате някакви притеснения относно това, как боравим с личните Ви данни или ако искате да подадете оплакване, можете да се свържете с нас на: angelina.tomeshkova@holcim.com, за да изискаме въпросът да се проучи. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните във Вашата страна.

АМИ АКО СЪМ ПОД 16 ГОДИНИ?

Ако сте под 16 години, моля, уверете се, че сте получили разрешението на родител/настойник преди да ни предоставите личните си данни. Лица под 16-годишна възраст нямат право да ни предоставят личните си данни без това съгласие.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ

Това Уведомление за защита на данните е последно актуализирано през м. март 2021 г.. От време на време можем да правим изменения в Уведомлението, за да спазим приложимото законодателство за защита на данните. Така че, от време на време проверявайте Уведомлението. Всяко изменения на Уведомлението за защита на личните данни ще се прилага от датата, на която е публикувано на нашия уебсайт.

Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания, свързани с Вашите лични данни, моля свържете се с angelina.tomeshkova@holcim.com на адрес:

гр. София, 1407

бул. Черни връх № 51 Б ет. 3, тел. 02 451 82 24

имейл адрес: angelina.tomeshkova@holcim.com

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОР "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД

Това Уведомление за защита на данните Ви информира как и за какви цели ще обработваме Вашите лични данни и обяснява правата Ви съгласно приложимата защита на личните данни. Ние сме силно ангажирани винаги да боравим с личните Ви данни отговорно, внимателно и в съответствие с всички законови изисквания. Прилагаме най-съвременните професионални стандарти за защита на целостта и сигурността на Вашите лични данни.

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние, „Холсим кариерни материали“ АД, вписано в Търговския регистър под ЕИК № 831651159, с адрес: гр. София, п.к. 1407, бул. “Черни връх” No 108, обл. София, („Дружеството“) сме администраторът, който отговаря за предоставените от Вас лични данни във връзка с бизнес взаимоотношението между нас.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Освен ако с Вас не е договорено друго, ще събираме само основни лични данни, необходими във връзка с нашите бизнес отношения. Това включва Вашите данни за връзка (като име и длъжност, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други данни за връзка, уникален идентификатор на мобилното устройство и IP адреса на Вашия компютър, ако използвате наши уебсайтове, онлайн платформи или приложения). В хода на работата с Вас ние ще събираме и свързани с бизнеса данни, които могат да включват информация за покупки, услуги и други бизнес дейности, обратна информация за продуктите и всяка друга информация, която може да ни предоставите.

Ако използвате нашите уебсайтове, моля имайте предвид, че те използват „бисквитки“ и други аналитични инструменти (например, Tracking Pixel, Google Analytics и др.). Моля, кликнете тук, за да научите повече за използването на подобни инструменти

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще събираме личните Ви данни директно от Вас, когато взаимодействате с нас, например, когато посещавате нашия уебсайт, когато комуникирате с нас във връзка с нашите продукти и услуги, когато правите поръчка, когато се регистрирате, за да получавате нашия бюлетин или да участвате в нашите проучвания сред клиентите. 

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме продуктите и услугите, които предлагаме. За целта съхраняваме данни за отношенията Ви с нас и управляваме акаунта Ви. Също така може да се свържем с Вас за съдействие и обслужване на клиенти или да Ви информираме за нашите продукти и услуги. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да Ви предоставим исканите продукти или услуги.

Също така ще обработваме личните Ви данни, когато това се изисква по закон (например, при съхраняване на данните за продажби за данъчни цели) или в случаите, когато изрично сте ни разрешили да го правим.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще съхраняваме и обработваме личните Ви данни в рамките на Европейския съюз.

Може да съхраняваме и обработваме личните Ви данни или да ги споделяме с посочените по-долу получатели и извън Европейския съюз. Това ще правим това само до степента, позволена от приложимото законодателство, като ще предприемем необходимите предпазни мерки, за да гарантираме сигурността и целостта на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за връзка по-долу, ако искате допълнителна информация за тези гаранции.]

Няма да използваме автоматизирано вземане на решения, които да Ви засягат, нито ще създаваме профили на базата на Вашите лични данни.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Може да споделяме Вашите лични данни с:

  • нашите дъщерни дружества и дружествата от групата на Холсим, когато е необходимо за предоставянето на нашите стоки и услуги, или в други разрешени или изисквани от приложимото законодателство случаи; и
  • агенции за кредитна информация и други дружества, за използване при вземане на кредитни решения, за предотвратяване на измами и за преследване на длъжници.

Също така можем да инструктираме доставчици на услуги (например, доставчик на облачни услуги), в страната или в чужбина, да обработват Вашите лични данни от наше име и в съответствие с нашите нареждания. Ще запазим контрола над Вашите лични данни и ще останем изцяло отговорни пред Вас при ангажирането на подобни доставчици на услуги.

Може да споделяме Вашите лични данни с трети страни, ако продаваме или купуваме дадена компания или активи, в който случай можем да разкриваме лични данни на бъдещия продавач или купувач на такава компания или активи, както и на неговите консултанти. Ако Дружеството или значителна част от неговите активи се придобиват от трето лице, съхраняваните от нас личните данни за клиентите ще представляват част от прехвърлените активи.

Иначе, никоя трета страна няма да има достъп до Вашите лични данни, освен ако няма правно задължение за това или Вие не ни дадете разрешение за това.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще съхраняваме личните Ви данни за период, колкото е необходим за предоставяне на поисканите от Вас услуги, продукти или информация, и за управление на бизнес взаимоотношенията Ви с нас. Ако сте пожелали да не се свързваме с Вас, ще съхраняваме тази информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да спазим това Ваше желание. Също така, от нас се изисква да съхраняваме някои от Вашите лични данни (например, данни, свързани с търговски сделки) за определен срок съгласно приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат своевременно изтрити, когато вече не се изискват за тези цели.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате от нас достъп до, както и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването, което се отнася до Вас, да правите възражения срещу обработването на данните, както и правото на преносимост на данните в съответствие с Общия регламент относно защита на данните на ЕС.

По-конкретно, имате право да поискате копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Ако използвате тази услуга многократно, можем да наложим малка такса за това. Ако искате да прехвърлите личните си данни на друг администратор, ние ще Ви предоставим безплатно личните данни, които сте ни дали и които са били обработвани по автоматизиран начин в машинно четим преносим формат.

Тъй като искаме да сме сигурни, че личните Ви данни са коректни и актуални, можете също така да поискате от нас да коригираме или премахнем всяка информация, която смятате, че е неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни и посочете име, имейл адрес, номер на личния Ви акаунт, клиентски номер като доказателство за самоличността, на: angelina.tomeshkova@holcim.com. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако имате някакви притеснения относно това, как боравим с личните Ви данни или ако искате да подадете оплакване, можете да се свържете с нас на: angelina.tomeshkova@holcim.com, за да изискаме въпросът да се проучи. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните във Вашата страна.

АМИ АКО СЪМ ПОД 16 ГОДИНИ?

Ако сте под 16 години, моля, уверете се, че сте получили разрешението на родител/настойник преди да ни предоставите личните си данни. Лица под 16-годишна възраст нямат право да ни предоставят личните си данни без това съгласие.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ

Това Уведомление за защита на данните е последно актуализирано през м. март 2021 г.. От време на време можем да правим изменения в Уведомлението, за да спазим приложимото законодателство за защита на данните. Така че, от време на време проверявайте Уведомлението. Всяко изменения на Уведомлението за защита на личните данни ще се прилага от датата, на която е публикувано на нашия уебсайт.

Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания, свързани с Вашите лични данни, моля свържете се с angelina.tomeshkova@holcim.com на адрес:

гр. София, 1407

бул. Черни връх № 51 Б ет. 3, тел. 02 451 82 24

имейл адрес: angelina.tomeshkova@holcim.com

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОР "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ" АД

Това Уведомление за защита на данните Ви информира как и за какви цели ще обработваме Вашите лични данни и обяснява правата Ви съгласно приложимата защита на личните данни. Ние сме силно ангажирани винаги да боравим с личните Ви данни отговорно, внимателно и в съответствие с всички законови изисквания. Прилагаме най-съвременните професионални стандарти за защита на целостта и сигурността на Вашите лични данни.

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние,„Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, вписано в Търговския регистър под ЕИК No 825255714, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Братя Бъкстон”, No 134, обл. Пловдив, („Дружеството“) сме администраторът, който отговаря за предоставените от Вас лични данни във връзка с бизнес взаимоотношението между нас.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Освен ако с Вас не е договорено друго, ще събираме само основни лични данни, необходими във връзка с нашите бизнес отношения. Това включва Вашите данни за връзка (като име и длъжност, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други данни за връзка, уникален идентификатор на мобилното устройство и IP адреса на Вашия компютър, ако използвате наши уебсайтове, онлайн платформи или приложения). В хода на работата с Вас ние ще събираме и свързани с бизнеса данни, които могат да включват информация за покупки, услуги и други бизнес дейности, обратна информация за продуктите и всяка друга информация, която може да ни предоставите.

Ако използвате нашите уебсайтове, моля имайте предвид, че те използват „бисквитки“ и други аналитични инструменти (например, Tracking Pixel, Google Analytics и др.). Моля, кликнете тук, за да научите повече за използването на подобни инструменти

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще събираме личните Ви данни директно от Вас, когато взаимодействате с нас, например, когато посещавате нашия уебсайт, когато комуникирате с нас във връзка с нашите продукти и услуги, когато правите поръчка, когато се регистрирате, за да получавате нашия бюлетин или да участвате в нашите проучвания сред клиентите. 

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме продуктите и услугите, които предлагаме. За целта съхраняваме данни за отношенията Ви с нас и управляваме акаунта Ви. Също така може да се свържем с Вас за съдействие и обслужване на клиенти или да Ви информираме за нашите продукти и услуги. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да Ви предоставим исканите продукти или услуги.

Също така ще обработваме личните Ви данни, когато това се изисква по закон (например, при съхраняване на данните за продажби за данъчни цели) или в случаите, когато изрично сте ни разрешили да го правим.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще съхраняваме и обработваме личните Ви данни в рамките на Европейския съюз.

Може да съхраняваме и обработваме личните Ви данни или да ги споделяме с посочените по-долу получатели и извън Европейския съюз. Това ще правим това само до степента, позволена от приложимото законодателство, като ще предприемем необходимите предпазни мерки, за да гарантираме сигурността и целостта на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за връзка по-долу, ако искате допълнителна информация за тези гаранции.]

Няма да използваме автоматизирано вземане на решения, които да Ви засягат, нито ще създаваме профили на базата на Вашите лични данни.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Може да споделяме Вашите лични данни с:

  • нашите дъщерни дружества и дружествата от групата на Холсим, когато е необходимо за предоставянето на нашите стоки и услуги, или в други разрешени или изисквани от приложимото законодателство случаи; и
  • агенции за кредитна информация и други дружества, за използване при вземане на кредитни решения, за предотвратяване на измами и за преследване на длъжници.

Също така можем да инструктираме доставчици на услуги (например, доставчик на облачни услуги), в страната или в чужбина, да обработват Вашите лични данни от наше име и в съответствие с нашите нареждания. Ще запазим контрола над Вашите лични данни и ще останем изцяло отговорни пред Вас при ангажирането на подобни доставчици на услуги.

Може да споделяме Вашите лични данни с трети страни, ако продаваме или купуваме дадена компания или активи, в който случай можем да разкриваме лични данни на бъдещия продавач или купувач на такава компания или активи, както и на неговите консултанти. Ако Дружеството или значителна част от неговите активи се придобиват от трето лице, съхраняваните от нас личните данни за клиентите ще представляват част от прехвърлените активи.

Иначе, никоя трета страна няма да има достъп до Вашите лични данни, освен ако няма правно задължение за това или Вие не ни дадете разрешение за това.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще съхраняваме личните Ви данни за период, колкото е необходим за предоставяне на поисканите от Вас услуги, продукти или информация, и за управление на бизнес взаимоотношенията Ви с нас. Ако сте пожелали да не се свързваме с Вас, ще съхраняваме тази информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да спазим това Ваше желание. Също така, от нас се изисква да съхраняваме някои от Вашите лични данни (например, данни, свързани с търговски сделки) за определен срок съгласно приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат своевременно изтрити, когато вече не се изискват за тези цели.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате от нас достъп до, както и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването, което се отнася до Вас, да правите възражения срещу обработването на данните, както и правото на преносимост на данните в съответствие с Общия регламент относно защита на данните на ЕС.

По-конкретно, имате право да поискате копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Ако използвате тази услуга многократно, можем да наложим малка такса за това. Ако искате да прехвърлите личните си данни на друг администратор, ние ще Ви предоставим безплатно личните данни, които сте ни дали и които са били обработвани по автоматизиран начин в машинно четим преносим формат.

Тъй като искаме да сме сигурни, че личните Ви данни са коректни и актуални, можете също така да поискате от нас да коригираме или премахнем всяка информация, която смятате, че е неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни и посочете име, имейл адрес, номер на личния Ви акаунт, клиентски номер като доказателство за самоличността, на: angelina.tomeshkova@holcim.com. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако имате някакви притеснения относно това, как боравим с личните Ви данни или ако искате да подадете оплакване, можете да се свържете с нас на: angelina.tomeshkova@holcim.com, за да изискаме въпросът да се проучи. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните във Вашата страна.

АМИ АКО СЪМ ПОД 16 ГОДИНИ?

Ако сте под 16 години, моля, уверете се, че сте получили разрешението на родител/настойник преди да ни предоставите личните си данни. Лица под 16-годишна възраст нямат право да ни предоставят личните си данни без това съгласие.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ

Това Уведомление за защита на данните е последно актуализирано през м. март 2021 г.. От време на време можем да правим изменения в Уведомлението, за да спазим приложимото законодателство за защита на данните. Така че, от време на време проверявайте Уведомлението. Всяко изменения на Уведомлението за защита на личните данни ще се прилага от датата, на която е публикувано на нашия уебсайт.

Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания, свързани с Вашите лични данни, моля свържете се с angelina.tomeshkova@holcim.com на адрес:

гр. София, 1407

бул. Черни връх № 51 Б ет. 3, тел. 02 451 82 24

имейл адрес: angelina.tomeshkova@holcim.com

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОР "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ РУДИНАТА" АД

Това Уведомление за защита на данните Ви информира как и за какви цели ще обработваме Вашите лични данни и обяснява правата Ви съгласно приложимата защита на личните данни. Ние сме силно ангажирани винаги да боравим с личните Ви данни отговорно, внимателно и в съответствие с всички законови изисквания. Прилагаме най-съвременните професионални стандарти за защита на целостта и сигурността на Вашите лични данни.

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние, „Холсим Кариерни материали Рудината“ АД, вписано в Търговския регистър под ЕИК № 831643109, с адрес: гр. София, п.к. 1407, бул. “Черни връх” No 51Б, обл. София, („Дружеството“) сме администраторът, който отговаря за предоставените от Вас лични данни във връзка с бизнес взаимоотношението между нас.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Освен ако с Вас не е договорено друго, ще събираме само основни лични данни, необходими във връзка с нашите бизнес отношения. Това включва Вашите данни за връзка (като име и длъжност, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други данни за връзка, уникален идентификатор на мобилното устройство и IP адреса на Вашия компютър, ако използвате наши уебсайтове, онлайн платформи или приложения). В хода на работата с Вас ние ще събираме и свързани с бизнеса данни, които могат да включват информация за покупки, услуги и други бизнес дейности, обратна информация за продуктите и всяка друга информация, която може да ни предоставите.

Ако използвате нашите уебсайтове, моля имайте предвид, че те използват „бисквитки“ и други аналитични инструменти (например, Tracking Pixel, Google Analytics и др.). Моля, кликнете тук, за да научите повече за използването на подобни инструменти

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще събираме личните Ви данни директно от Вас, когато взаимодействате с нас, например, когато посещавате нашия уебсайт, когато комуникирате с нас във връзка с нашите продукти и услуги, когато правите поръчка, когато се регистрирате, за да получавате нашия бюлетин или да участвате в нашите проучвания сред клиентите. 

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме продуктите и услугите, които предлагаме. За целта съхраняваме данни за отношенията Ви с нас и управляваме акаунта Ви. Също така може да се свържем с Вас за съдействие и обслужване на клиенти или да Ви информираме за нашите продукти и услуги. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да Ви предоставим исканите продукти или услуги.

Също така ще обработваме личните Ви данни, когато това се изисква по закон (например, при съхраняване на данните за продажби за данъчни цели) или в случаите, когато изрично сте ни разрешили да го правим.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще съхраняваме и обработваме личните Ви данни в рамките на Европейския съюз.

Може да съхраняваме и обработваме личните Ви данни или да ги споделяме с посочените по-долу получатели и извън Европейския съюз. Това ще правим това само до степента, позволена от приложимото законодателство, като ще предприемем необходимите предпазни мерки, за да гарантираме сигурността и целостта на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за връзка по-долу, ако искате допълнителна информация за тези гаранции.]

Няма да използваме автоматизирано вземане на решения, които да Ви засягат, нито ще създаваме профили на базата на Вашите лични данни.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Може да споделяме Вашите лични данни с:

  • нашите дъщерни дружества и дружествата от групата на Холсим, когато е необходимо за предоставянето на нашите стоки и услуги, или в други разрешени или изисквани от приложимото законодателство случаи; и
  • агенции за кредитна информация и други дружества, за използване при вземане на кредитни решения, за предотвратяване на измами и за преследване на длъжници.

Също така можем да инструктираме доставчици на услуги (например, доставчик на облачни услуги), в страната или в чужбина, да обработват Вашите лични данни от наше име и в съответствие с нашите нареждания. Ще запазим контрола над Вашите лични данни и ще останем изцяло отговорни пред Вас при ангажирането на подобни доставчици на услуги.

Може да споделяме Вашите лични данни с трети страни, ако продаваме или купуваме дадена компания или активи, в който случай можем да разкриваме лични данни на бъдещия продавач или купувач на такава компания или активи, както и на неговите консултанти. Ако Дружеството или значителна част от неговите активи се придобиват от трето лице, съхраняваните от нас личните данни за клиентите ще представляват част от прехвърлените активи.

Иначе, никоя трета страна няма да има достъп до Вашите лични данни, освен ако няма правно задължение за това или Вие не ни дадете разрешение за това.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще съхраняваме личните Ви данни за период, колкото е необходим за предоставяне на поисканите от Вас услуги, продукти или информация, и за управление на бизнес взаимоотношенията Ви с нас. Ако сте пожелали да не се свързваме с Вас, ще съхраняваме тази информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да спазим това Ваше желание. Също така, от нас се изисква да съхраняваме някои от Вашите лични данни (например, данни, свързани с търговски сделки) за определен срок съгласно приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат своевременно изтрити, когато вече не се изискват за тези цели.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате от нас достъп до, както и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването, което се отнася до Вас, да правите възражения срещу обработването на данните, както и правото на преносимост на данните в съответствие с Общия регламент относно защита на данните на ЕС.

По-конкретно, имате право да поискате копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Ако използвате тази услуга многократно, можем да наложим малка такса за това. Ако искате да прехвърлите личните си данни на друг администратор, ние ще Ви предоставим безплатно личните данни, които сте ни дали и които са били обработвани по автоматизиран начин в машинно четим преносим формат.

Тъй като искаме да сме сигурни, че личните Ви данни са коректни и актуални, можете също така да поискате от нас да коригираме или премахнем всяка информация, която смятате, че е неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни и посочете име, имейл адрес, номер на личния Ви акаунт, клиентски номер като доказателство за самоличността, на: angelina.tomeshkova@holcim.com. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако имате някакви притеснения относно това, как боравим с личните Ви данни или ако искате да подадете оплакване, можете да се свържете с нас на: angelina.tomeshkova@holcim.com, за да изискаме въпросът да се проучи. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните във Вашата страна.

АМИ АКО СЪМ ПОД 16 ГОДИНИ?

Ако сте под 16 години, моля, уверете се, че сте получили разрешението на родител/настойник преди да ни предоставите личните си данни. Лица под 16-годишна възраст нямат право да ни предоставят личните си данни без това съгласие.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ

Това Уведомление за защита на данните е последно актуализирано през м. март 2021 г.. От време на време можем да правим изменения в Уведомлението, за да спазим приложимото законодателство за защита на данните. Така че, от време на време проверявайте Уведомлението. Всяко изменения на Уведомлението за защита на личните данни ще се прилага от датата, на която е публикувано на нашия уебсайт.

Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания, свързани с Вашите лични данни, моля свържете се с angelina.tomeshkova@holcim.com на адрес:

гр. София, 1407

бул. Черни връх № 51 Б ет. 3, тел. 02 451 82 24

имейл адрес: angelina.tomeshkova@holcim.com

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОР "ДЖИОСАЙКЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Това Уведомление за защита на данните Ви информира как и за какви цели ще обработваме Вашите лични данни и обяснява правата Ви съгласно приложимата защита на личните данни. Ние сме силно ангажирани винаги да боравим с личните Ви данни отговорно, внимателно и в съответствие с всички законови изисквания. Прилагаме най-съвременните професионални стандарти за защита на целостта и сигурността на Вашите лични данни.

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние, „ДЖИОСАЙКЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК №: 106597230, с адрес: с.Бели извор, обл.Враца („Дружеството“) сме администраторът, който отговаря за предоставените от Вас лични данни във връзка с бизнес взаимоотношението между нас.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Освен ако с Вас не е договорено друго, ще събираме само основни лични данни, необходими във връзка с нашите бизнес отношения. Това включва Вашите данни за връзка (като име и длъжност, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други данни за връзка, уникален идентификатор на мобилното устройство и IP адреса на Вашия компютър, ако използвате наши уебсайтове, онлайн платформи или приложения). В хода на работата с Вас ние ще събираме и свързани с бизнеса данни, които могат да включват информация за покупки, услуги и други бизнес дейности, обратна информация за продуктите и всяка друга информация, която може да ни предоставите.

Ако използвате нашите уебсайтове, моля имайте предвид, че те използват „бисквитки“ и други аналитични инструменти (например, Tracking Pixel, Google Analytics и др.). Моля, кликнете тук, за да научите повече за използването на подобни инструменти

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще събираме личните Ви данни директно от Вас, когато взаимодействате с нас, например, когато посещавате нашия уебсайт, когато комуникирате с нас във връзка с нашите продукти и услуги, когато правите поръчка, когато се регистрирате, за да получавате нашия бюлетин или да участвате в нашите проучвания сред клиентите. 

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме продуктите и услугите, които предлагаме. За целта съхраняваме данни за отношенията Ви с нас и управляваме акаунта Ви. Също така може да се свържем с Вас за съдействие и обслужване на клиенти или да Ви информираме за нашите продукти и услуги. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да Ви предоставим исканите продукти или услуги.

Също така ще обработваме личните Ви данни, когато това се изисква по закон (например, при съхраняване на данните за продажби за данъчни цели) или в случаите, когато изрично сте ни разрешили да го правим.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще съхраняваме и обработваме личните Ви данни в рамките на Европейския съюз.

Може да съхраняваме и обработваме личните Ви данни или да ги споделяме с посочените по-долу получатели и извън Европейския съюз. Това ще правим това само до степента, позволена от приложимото законодателство, като ще предприемем необходимите предпазни мерки, за да гарантираме сигурността и целостта на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за връзка по-долу, ако искате допълнителна информация за тези гаранции.]

Няма да използваме автоматизирано вземане на решения, които да Ви засягат, нито ще създаваме профили на базата на Вашите лични данни.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Може да споделяме Вашите лични данни с:

  • нашите дъщерни дружества и дружествата от групата на Холсим, когато е необходимо за предоставянето на нашите стоки и услуги, или в други разрешени или изисквани от приложимото законодателство случаи; и
  • агенции за кредитна информация и други дружества, за използване при вземане на кредитни решения, за предотвратяване на измами и за преследване на длъжници.

Също така можем да инструктираме доставчици на услуги (например, доставчик на облачни услуги), в страната или в чужбина, да обработват Вашите лични данни от наше име и в съответствие с нашите нареждания. Ще запазим контрола над Вашите лични данни и ще останем изцяло отговорни пред Вас при ангажирането на подобни доставчици на услуги.

Може да споделяме Вашите лични данни с трети страни, ако продаваме или купуваме дадена компания или активи, в който случай можем да разкриваме лични данни на бъдещия продавач или купувач на такава компания или активи, както и на неговите консултанти. Ако Дружеството или значителна част от неговите активи се придобиват от трето лице, съхраняваните от нас личните данни за клиентите ще представляват част от прехвърлените активи.

Иначе, никоя трета страна няма да има достъп до Вашите лични данни, освен ако няма правно задължение за това или Вие не ни дадете разрешение за това.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще съхраняваме личните Ви данни за период, колкото е необходим за предоставяне на поисканите от Вас услуги, продукти или информация, и за управление на бизнес взаимоотношенията Ви с нас. Ако сте пожелали да не се свързваме с Вас, ще съхраняваме тази информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да спазим това Ваше желание. Също така, от нас се изисква да съхраняваме някои от Вашите лични данни (например, данни, свързани с търговски сделки) за определен срок съгласно приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат своевременно изтрити, когато вече не се изискват за тези цели.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате от нас достъп до, както и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването, което се отнася до Вас, да правите възражения срещу обработването на данните, както и правото на преносимост на данните в съответствие с Общия регламент относно защита на данните на ЕС.

По-конкретно, имате право да поискате копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Ако използвате тази услуга многократно, можем да наложим малка такса за това. Ако искате да прехвърлите личните си данни на друг администратор, ние ще Ви предоставим безплатно личните данни, които сте ни дали и които са били обработвани по автоматизиран начин в машинно четим преносим формат.

Тъй като искаме да сме сигурни, че личните Ви данни са коректни и актуални, можете също така да поискате от нас да коригираме или премахнем всяка информация, която смятате, че е неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни и посочете име, имейл адрес, номер на личния Ви акаунт, клиентски номер като доказателство за самоличността, на: angelina.tomeshkova@holcim.com. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако имате някакви притеснения относно това, как боравим с личните Ви данни или ако искате да подадете оплакване, можете да се свържете с нас на: angelina.tomeshkova@holcim.com, за да изискаме въпросът да се проучи. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните във Вашата страна.

АМИ АКО СЪМ ПОД 16 ГОДИНИ?

Ако сте под 16 години, моля, уверете се, че сте получили разрешението на родител/настойник преди да ни предоставите личните си данни. Лица под 16-годишна възраст нямат право да ни предоставят личните си данни без това съгласие.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ

Това Уведомление за защита на данните е последно актуализирано през м. март 2021 г.. От време на време можем да правим изменения в Уведомлението, за да спазим приложимото законодателство за защита на данните. Така че, от време на време проверявайте Уведомлението. Всяко изменения на Уведомлението за защита на личните данни ще се прилага от датата, на която е публикувано на нашия уебсайт.

Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания, свързани с Вашите лични данни, моля свържете се с angelina.tomeshkova@holcim.com на адрес:

гр. София, 1407

бул. Черни връх № 51 Б ет. 3, тел. 02 451 82 24

имейл адрес: angelina.tomeshkova@holcim.com