Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ХОЛСИМ

Последно актуализиране: юли 2021 г.

Холсим Лтд. и дружествата от Групата (наричани заедно „Холсим“ или „ние“) се ангажират да защитават личните ви данни и да бъдат прозрачни за начина, по който се обработват личните ви данни. По правило дружеството от Групата Холсим, функциониращо в държавата, в която се намирате, действа като администратор на данни, отговорен за обработката на личните ви данни. Данните за контакт на дружествата от Групата Холсим в ЕС могат да бъдат намерени на: https://www.holcim.com/directory.

Полагаме специални грижи да обработваме личните ви данни в съответствие с принципите, заложени в законодателството за защита на данните, приложимо в държавите, в които действа Холсим, включително Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, отменящ Директива 95/46/ЕО („GDPR“).

Тази политика за поверителност се отнася до личните данни на следните категории лица:

 • клиенти или потенциални клиенти;
 • представители или лица за контакт на клиенти на Холсим или потенциални клиенти;
 • доставчици и подизпълнители и други търговски партньори;
 • представители или лица за контакт на доставчици на Холсим, подизпълнители и други търговски партньори;
 • кандидати за работа;
 • участниците в партньорствата в областта на образованието и проектите в полза на общността;
 • служители, служители на външни фирми и работници;
 • членове на семейството и подопечни лица на наши служители, служители на външни фирми и работници;
 • бивши наши служители, служители на външни фирми и работници;
 • акционерите, изпълнителните директори на дружества и членове на управителни органи;
 • партньори в образователни и други проекти в полза на общността;
 • участници в събития;
 • журналисти и представители на медиите;
 • посетители на наши обекти;
 • потребителите на интернет страниците ни;
 • широката общественост.

Политиката за поверителност е предназначена да предостави подробна информация за всички дейности по обработване, които изпълняваме и поради това тя е структурирана в зависимост от вида на взаимоотношенията или взаимодействието, които имате с Холсим. Това означава, че не всички раздели, нито целите на обработването в тази политика за поверителност са приложими за всички.

Тази политика за поверителност описва:

В контекста на вашето взаимодействие с Холсим Вие, като физическо лице, може да станете обект на дейностите по обработка на данни, които изпълняваме. Използваме личните ви данни в следните случаи:

Ако сте клиент или потенциален клиент на Холсим

Ако сте представител или лице за контакт на клиент или потенциален клиент на Холсим

Ако сте доставчик, подизпълнител или друг бизнес партньор на Холсим

Ако сте представител или лице за контакти на доставчик, подизпълнител или друг бизнес партньор на Холсим

Ако сте кандидат за работа

Ако сте участник в образователни програми и програми за партньорство в общността

Ако сте работник или служител

Ако сте лице, наето на граждански договор

Ако сте член на семейството или подопечен на работник или служител на Холсим

Ако сте бивш служител или работник в Холсим

Ако сте акционер, притежаващ акции в Холсим

Ако сте директор на компанията или член на ръководен орган

Ако сте участник в събития

Ако сте журналист или представител на медиите

Ако сте посетител на наши обекти

Ако сте потребител на нашия уебсайт(ове)

Ако сте представител на обществото

За всички посочени по-горе категории субекти на данни

 

1.Ако сте клиент или потенциален клиент на Холсим

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Надлежна проверка и отчитане на клиента

Обработваме личните ви данни, за да извършим надлежна проверка преди да встъпим в договорни отношения с вас.

Ако и доколкото това е поискано или разрешено по закон, това може да включва проверки за борба с прането на пари, проверки, свързани с борбата с подкупите и корупцията и други подобни.

Извършваме такава надлежна проверка, за да гарантираме, че отношенията ни с вас са уместни и че потенциалните рискове от тях са установени и се управляват, преди да установим договорни отношения с вас.

Име, имейл, телефон, факс, длъжност, адрес, данни в резултат на извършената надлежна проверка, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Част от тези лични данни се събират от други източници, а не директно от вас, съответно от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори и от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, същата е необходима:

 • за изпълнение на наше законово задължение, или
 • с оглед законните ни интереси да предприемем необходимите мерки, за да защитим нашия бизнес, включително да запазим или разработим бизнес дейност.

В случай че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

Предоставяне на поисканите от вас услуги

Обработваме личните ви данни за следните цели:

 • договаряне на условията на взаимоотношенията с вас и сключване на договор;
 • предоставяне на поисканите от вас услуги и управление на аспектите, произтичащи от договорните ни отношения;
 • общуване с вас във връзка с аспект на заявените от Вас услуги (напр. предоставяне на информация за цените, доставка на закупените продукти, управление и улесняване на взаимоотношенията и издаване на фактури);
 • улесняване на плащания на стоки и услуги.

Име, ЕГН, имейл, телефон, факс, длъжност, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Разчитаме на изпълнението на договора, сключен с вас.

Администриране на клиенти

Обработваме личните ви данни за целите на администрирането на клиентите, а именно:

 • създаване, управление и поддържане на база данни за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), включително съответните организационни схеми;
 • водене на записи, свързани с нашите клиенти, включително протоколи от заседания и други записи.

Име, ЕГН, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Разчитаме на законните си интереси да управляваме нашия бизнес, което включва предприемането на необходимите стъпки за улесняване на управлението на отношенията ни с клиентите.

Управление на правни претенции и рискове

Обработваме личните ви данни във връзка със законовите ни права и задължения за следните цели:

 • предприемане на необходимите мерки за упражняване или защита на съдебни претенции, предявени от или срещу Вас или по друг начин свързани с Вас;
 • периодичен отчет на ниво Група.

Име, ЕГН, имейл, телефон, факс, лична карта, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Разчитаме на законовите си интереси да управляваме нашия бизнес, което включва предприемането на необходимите стъпки за защита на нашия бизнес.

Подаване на сигнали за нарушения

Използваме специална платформа, за да дадем възможност за подаване на сигнали, свързани с нарушения на приложимите закони, Кодекса на бизнес поведение на Холсим и други политики и директиви на Групата и за провеждане на разследване по докладваните въпроси.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, номер на лична карта, ЕГН, служебен адрес, дата на раждане, заплата или друго трудово възнаграждение, функция в организацията, информация за финансовата сметка, данни, докладвани във връзка със съмнения за злоупотреба, данни, свързани с потенциални нарушения на приложимите закони, Кодекса на бизнес поведение на Холсим и други политики и директиви на Групата.

Част от тези лични данни се събират от други източници, а не директно от вас, съответно от подаващия сигнала, други бизнес партньори и от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, тя е необходима:

 • за гарантиране на спазването на правно задължение, което ни е вменено, или
 • с оглед законните ни интереси да предприемем необходимите мерки, за да защитим нашия бизнес, което включва закрила на репутацията ни и да действаме по подходящ начин във всички държави, в които правим бизнес.

В случай че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

Обработка на данни като задължение, наложено от закона

Обработваме вашите данни в контекста на предоставянето на услуги, за да се гарантира спазването на правните задължения, които имаме, например, за да се отговори на законните искания от страна на публични органи, съдилищата, държавните органи или регулаторните органи (включително, без ограничение, в областта на защита на данните, данъчното облагане и заетостта), независимо дали са в рамките на или извън страната ви.

Име, ЕГН, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел или са резултат от взаимоотношенията ни.

Тази обработка е необходима, за да се гарантира спазването на правните задължения, които имаме.

Директен маркетинг

Обработваме личните ви данни, за да ви предоставим в електронна форма нашите бюлетини, които рекламират нашите услуги и продукти, но само ако сте се абонирали за тях, и съответно сте дали изричното си съгласие за такава обработка.

Използваме личните ви данни, за да решим кои маркетингови съобщения ще ви бъдат изпращани. Обикновено тези решения нямат никакви правни последици за Вас или не ви влияят значително. В случаите, когато решенията биха довели до такива неблагоприятни последици за Вас, ще Ви бъде предоставена информация преди обработката с подробности относно съответното основание, както и значението на възможните последици от тази обработка. В тези случаи имате право да поискате човешка намеса, да изразите своята гледна точка и да дадете съгласие за такива решения.

Например, можем да филтрираме маркетинговите съобщения, които получавате, по сектор на промишлеността, заглавие и предпочитанията, които сте избрали.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел или са резултат от взаимоотношенията ни.

За изпращане на маркетингови съобщения разчитаме на вашето изрично съгласие за такава обработка.

Винаги можете да оттеглите съгласието си, избирайки да не получавате бюлетините в бъдеще, като кликнете върху „Отменяне на абонамента“, когато получите съответното съобщение или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност,

За да решим коя маркетингова комуникация е подходяща за вас, разчитаме на законните си интереси да предприемем подходящи рекламни дейности. Ако обаче сме задължени по силата на приложимото право, ще потърсим Вашето изрично съгласие за подобна сегментация, например, в случай че решенията, взети след процеса на сегментиране, биха имали някакви правни последици за Вас или биха ви повлияли значително.

Други маркетингови действия

Обработваме личните ви данни, за да извършваме определени маркетингови дейности, като например проучвания на удовлетвореността на клиентите, които ни помагат да разберем какво мислите за нашите продукти или услуги. Те могат да включват телемаркетинг кампании, онлайн проучвания и др.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел или са резултат от взаимоотношенията ни.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, основанията за обработка са:

 • законните интереси на Холсим или
 • Вашето изрично съгласие за такава обработка.

Посочените по-горе законни интереси се състоят в предприемането на необходимите мерки за трайно подобряване на нашите услуги и продукти.

В случай, че обработката е базирана на вашето съгласие, винаги можете да оттеглите съгласието си, избирайки по този начин да не получавате бюлетините ни в бъдеще, като кликнете върху „Отменяне на абонамента“, когато получите съответното съобщение или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност.

2.Ако сте представител или лице за контакт на клиент или потенциален клиент на Холсим

 

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

 

Надлежна проверка и отчитане на клиента

Обработваме личните ви данни, за да извършим надлежна проверка, преди да встъпим в договорни отношения с юридическото лице, което представлявате или за което работите и което е потенциален клиент на Холсим.

Ако и доколкото това е поискано или разрешено по закон, това може да включва проверки за борба с прането на пари, проверки, свързани с борбата с подкупите и корупцията и други подобни проверки.

Извършваме такава надлежна проверка, за да гарантираме, че отношенията ни с вас са уместни и че потенциалните рискове от тях са установени и се управляват, преди да установим договорни отношения с вас.

Име, ЕГН, лична карта, имейл, телефон, факс, адрес, данни в резултат на извършената надлежна проверка, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Част от тези лични данни се събират от други източници, а не директно от вас, съответно от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори и от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, обработката е необходима:

 • за изпълнение на наше законово задължение, или
 • с оглед законните ни интереси да предприемем необходимите мерки, за да защитим нашия бизнес, включително да запазим или разработим бизнес дейност.

В случай че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

 

Предоставяне на услугите, поискани от юридическото лице, което представлявате или за което работите

Обработваме личните ви данни за следните цели:

 • договаряне на условията на взаимоотношенията с юридическото лице, което представлявате или за което работите и сключване на договора;
 • предоставяне на поисканите от вас услуги и управление на аспектите, произтичащи от договорните ни отношения с юридическото лице, което представлявате или за което работите;
 • общуване с вас във връзка с аспект на заявените от Вас услуги (напр. предоставяне на информация за цените, доставка на закупените продукти, управление и улесняване на взаимоотношенията и издаване на фактури);
 • улесняване на плащания за стоки и услуги.

Име, ЕГН, лична карта, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от личните данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

Разчитаме на законния си интерес да предоставяме услугите си в своята сфера на дейност и да управляваме отношенията си с нашите клиенти.

 

Администриране на клиенти

Обработваме личните ви данни за целите на администрирането на клиентите, а именно:

 • създаване, управление и поддържане на база данни за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), включително съответните организационни схеми;
 • водене на записи, свързани с нашите клиенти, включително протоколи от заседания и други записи.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от личните данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

За тази обработка разчитаме на законните си интереси да осъществяваме нашия бизнес, което включва предприемането на необходимите стъпки за улесняване на управление на отношенията ни с клиентите.

 

Управление на правни претенции и рискове

Обработваме личните ви данни във връзка със законовите ни права и задължения за следните цели:

 • предприемане на необходимите мерки за упражняване или защита на съдебни претенции, предявени от или срещу Вас или по друг начин свързани с Вас или юридическото лице, което представлявате или за което работите;
 • периодичен отчет на ниво Група.

Име, ЕГН, лична карта, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от личните данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

Разчитаме на законните си интереси да осъществяваме нашия бизнес, което включва предприемането на необходимите мерки за защита на нашия бизнес.

 

Подаване на сигнали за нарушения

Използваме специална платформа, за да дадем възможност за подаване на сигнали, свързани с нарушения на приложимите закони, Кодекса на бизнес поведение на Холсим и други политики и директиви на Групата и за провеждане на разследване по докладваните въпроси.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, номер на паспорт, ЕГН, служебен адрес, дата на раждане, заплата или друго трудово възнаграждение, функция в организацията, информация за финансовата сметка, данни, докладвани във връзка със съмнения за злоупотреба, данни, свързани с потенциални нарушения на приложимите закони, , кодекса на бизнес поведение на Холсим и други политики и директиви на Групата.

Част от тези лични данни се събират от други източници, а не директно от вас, съответно от подаващия сигнала, други бизнес партньори и от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, обработката е необходима:

 • за гарантиране на спазването на правно задължение, което ни е вменено, или
 • с оглед законните ни интереси да предприемем необходимите мерки, за да защитим нашия бизнес, което включва закрила на репутацията ни и да действаме по подходящ начин във всички държави, в които правим бизнес.

В случай че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

 

Обработка на данни като задължение, наложено от закона

Обработваме вашите данни в контекста на предоставянето на услуги, за да се гарантира спазването на правните задължения, които имаме, например, за да се отговори на законните искания от страна на публични органи, съдилищата, държавните органи или регулаторните органи (включително, без ограничение, в областта на защита на данните, данъчното облагане и заетостта), независимо дали са в рамките на или извън страната ви.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от личните данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

 

Тази обработка е необходима, за да се гарантира спазването на правните задължения, които имаме.

 

Директен маркетинг

Обработваме личните ви данни, за да ви предоставим в електронна форма нашите бюлетини, които рекламират нашите услуги и продукти, но само ако сте се абонирали за тях, и съответно сте дали изричното си съгласие за такава обработка.

Използваме личните ви данни, за да решим кои маркетингови съобщения ще ви бъдат изпращани. Обикновено тези решения нямат никакви правни последици за Вас или не ви влияят значително. В случаите, когато решенията биха довели до такива неблагоприятни последици за Вас, ще Ви бъде предоставена информация преди обработката, с подробности относно съответната логика, както и значението на възможните последици от тази обработка, В тези случаи имате право да поискате човешка намеса, да изразите своята гледна точка и да дадете съгласие за такива решения.

Например, можем да филтрираме маркетинговите съобщения, които получавате, по сектор на промишлеността, заглавие и предпочитанията, които сте избрали.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от личните данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

 

За изпращане на маркетингови съобщения разчитаме на вашето изрично съгласие за такава обработка.

Винаги можете да оттеглите съгласието си, избирайки да не получавате бюлетините в бъдеще, като кликнете върху „Отменяне на абонамента“, когато получите съответното съобщение или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност.

За да решим коя маркетингова комуникация е подходяща за вас, разчитаме на законните си интереси да предприемем подходящи рекламни дейности. Ако обаче сме задължени по силата на приложимото право, ще потърсим Вашето изрично съгласие за подобна сегментация, например, в случай че решенията, взети след процеса на сегментиране, биха имали някакви правни последици за Вас или биха ви повлияли значително.

 

Други маркетингови действия

Обработваме личните ви данни, за да извършваме определени маркетингови дейности, като например проучвания на удовлетвореността на клиентите, които ни помагат да разберем какво мислите за нашите продукти или услуги. Те могат да включват телемаркетинг кампании, онлайн проучвания и др.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от тези лични данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

 

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, основанията за обработка са:

 • законните интереси на Холсим или
 • вашето изрично съгласие за такава обработка.

Посочените по-горе законни интереси се състоят в предприемането на необходимите мерки за трайно подобряване на нашите услуги и продукти.

В случай че обработката е базирана на вашето съгласие, винаги можете да оттеглите съгласието си, избирайки по този начин да не получавате бюлетините ни в бъдеще, като кликнете върху „Отменяне на абонамента“, когато получите съответното съобщение или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност.

 
         

3.Ако сте доставчик, подизпълнител или друг бизнес партньор на Холсим

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Надлежна проверка и отчитане

Обработваме личните ви данни, за да извършим надлежна проверка преди да встъпим в договорни отношения с вас.

Ако и доколкото това е поискано или разрешено по закон, това може да включва проверки за борба с прането на пари, проверки, свързани с борбата с подкупите и корупцията и други подобни проверки.

Извършваме такава надлежна проверка, за да гарантираме, че отношенията ни с вас са уместни и че потенциалните рискове от тях са установени и се управляват, преди да установим договорни отношения с вас.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, данни в резултат на извършената надлежна проверка, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Част от тези лични данни се събират от други източници, а не директно от вас, съответно от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори и от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, обработката е необходима:

 • за изпълнение на наше законово задължение, или
 • с оглед законните ни интереси да предприемем необходимите мерки, за да защитим нашия бизнес, включително да запазим или разработим бизнес дейност.

В случай че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

Управление на договорните ни взаимоотношения с Вас

Обработваме личните ви данни за следните цели:

 • договаряне на условията на взаимоотношенията с Вас и сключване на договора;
 • поддържане на договорните ни взаимоотношения с Вас;
 • общуване с вас във връзка по въпроси, свързани с бизнеса.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Разчитаме на изпълнението на сключения с Вас договор.

Управление на база данни на договорните ни партньори

Обработваме личните ви данни за целите на управлението на база данни на договорните ни партньори, а именно:

 • създаване, управление и поддържане на база данни на договорните ни партньори;
 • водене на записи, свързани с договорните ни партньори, включително протоколи от заседания и други записи.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Разчитаме на законните си интереси да управляваме нашия бизнес, което включва предприемането на необходимите стъпки за улесняване на отношенията ни с нашите договорни партньори.

 

Управление на правни претенции и рискове

Обработваме личните ви данни във връзка със законовите ни права и задължения за следните цели:

 • предприемане на необходимите мерки за упражняване или защита на съдебни претенции, предявени от или срещу Вас или по друг начин свързани с Вас;
 • периодичен отчет на ниво група;
 • проверка и водене на записи, с които да се гарантира, че нашите доставчици и подизпълнители имат подходяща квалификация и обучение, за да осигурят безопасна работа на нашите обекти (записи за обучение на доставчиците).

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Разчитаме на законните си интереси да осъществяваме нашия бизнес, което включва предприемането на необходимите мерки за защита на нашия бизнес.

По отношение на записите за обучение на доставчиците, обработката им може да се основава на правните задължения, които имаме в зависимост от юрисдикцията.

 

Подаване на сигнали за нарушения

Използваме специална платформа, за да дадем възможност за подаване на сигнали, свързани с нарушения на приложимите закони, Кодекса на бизнес поведение на Холсим и други политики и директиви на Групата и за провеждане на разследване по докладваните въпроси.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, номер на паспорт, ЕГН, служебен адрес, дата на раждане, заплата или друго трудово възнаграждение, функция в организацията, информация за финансовата сметка, данни, докладвани във връзка със съмнения за злоупотреба, данни, свързани с потенциални нарушения на приложимите закони, кодекса на бизнес поведение на Холсим и други политики и директиви на Групата.

Част от тези лични данни се събират от други източници, а не директно от вас, съответно от подаващия сигнала, други бизнес партньори и от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, обработката е необходима:

 • за гарантиране на спазването на правно задължение, което ни е вменено, или
 • с оглед законните ни интереси да предприемем необходимите мерки, за да защитим нашия бизнес, което включва закрила на репутацията ни и да действаме по подходящ начин във всички държави, в които правим бизнес.

В случай че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

Обработка на данни като задължение, наложено от закона

Обработваме вашите данни в контекста на предоставянето на услуги, за да се гарантира спазването на правните задължения, които имаме, например за да се отговори на законните искания от страна на публични органи, съдилищата, държавните органи или регулаторните органи (включително, без ограничение, в областта на защита на данните, данъчното облагане и заетостта), независимо дали са в рамките на или извън страната ви.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

 

Тази обработка е необходима, за да се гарантира спазването на правните задължения, които имаме.

Директен маркетинг

Обработваме личните ви данни, за да ви предоставим в електронна форма нашите бюлетини, които рекламират нашите услуги и продукти, но само ако сте се абонирали за тях, и съответно сте дали изричното си съгласие за такава обработка.

Използваме личните ви данни, за да решим кои маркетингови съобщения ще ви бъдат изпращани. Обикновено тези решения нямат никакви правни последици за Вас или не ви влияят значително. В случаите, когато решенията биха довели до такива неблагоприятни последици за Вас, ще Ви бъде предоставена информация преди обработката, с подробности относно съответната логика, както и значението на възможните последици от тази обработка. В тези случаи имате право да поискате човешка намеса, да изразите своята гледна точка и да дадете съгласие за такива решения.

Например, можем да филтрираме маркетинговите съобщения, които получавате, по сектор на промишлеността, заглавие и предпочитанията, които сте избрали.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от личните данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

 

За изпращане на маркетингови съобщения разчитаме на вашето изрично съгласие за такава обработка.

Винаги можете да оттеглите съгласието си, избирайки да не получавате бюлетините в бъдеще, като кликнете върху „Отменяне на абонамента“, когато получите съответното съобщение или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност,

За да решим коя маркетингова комуникация е подходяща за вас, разчитаме на законните си интереси да предприемем подходящи рекламни дейности. Ако обаче сме задължени по силата на приложимото право, ще потърсим Вашето изрично съгласие за подобна сегментация, например, в случай че решенията, взети след процеса на сегментиране, биха имали някакви правни последици за Вас или биха ви повлияли значително.

Други маркетингови действия

Обработваме личните ви данни, за да извършваме определени маркетингови дейности, като например проучвания на удовлетвореността на клиентите, които ни помагат да разберем какво мислите за нашите продукти или услуги. Те могат да включват телемаркетинг кампании, онлайн проучвания и др.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от тези лични данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

 

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, основанията за обработка са:

 • законните интереси на Холсим или
 • вашето изрично съгласие за такава обработка.

Посочените по-горе законни интереси се състоят в предприемането на необходимите мерки за трайно подобряване на нашите услуги и продукти.

В случай че обработката е базирана на вашето съгласие, винаги можете да оттеглите съгласието си, избирайки по този начин да не получавате бюлетините ни в бъдеще, като кликнете върху „Отменяне на абонамента“, когато получите съответното съобщение или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност,

4.Ако сте представител или лице за контакти на доставчик, подизпълнител или друг бизнес партньор на Холсим

 

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Надлежна проверка и отчитане на клиента

Обработваме личните ви данни, за да извършим надлежна проверка преди да встъпим в договорни отношения с юридическото лице, което представлявате или за което работите и което е потенциален клиент на Холсим.

Ако и доколкото това е поискано или разрешено по закон, това може да включва проверки за борба с прането на пари, проверки, свързани с борбата с подкупите и корупцията и други подобни проверки.

Извършваме такава надлежна проверка, за да гарантираме, че отношенията ни с вас са уместни и че потенциалните рискове от тях са установени и се управляват преди да установим договорни отношения с вас.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, данни в резултат на извършената надлежна проверка, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Част от тези лични данни се събират от други източници, а не директно от вас, съответно от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори и от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, обработката е необходима:

 • за изпълнение на наше законово задължение, или
 • с оглед законните ни интереси да предприемем необходимите мерки, за да защитим нашия бизнес, включително да запазим или разработим бизнес дейност.

В случай че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

Управление на договорните ни взаимоотношения с юридическото лице, което представлявате или за което работите

Обработваме личните ви данни за следните цели:

 • договаряне на условията на взаимоотношенията с юридическото лице, което представлявате или за което работите и сключване на договора;
 • поддържане на договорните ни взаимоотношения с юридическото лице, което представлявате или за което работите;
 • общуване с вас във връзка с вашите искания и по всякакви други въпроси, свързани с бизнеса
 • улесняване на плащанията за стоки и услуги

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от тези лични данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

 

Разчитаме на законни си интерес за управление на взаимоотношенията с юридическото лице, което представлявате или за което работите

Управление на база данни на договорните ни партньори

Обработваме личните ви данни за целите на управлението на база данни на договорните ни партньори, а именно:

 • създаване, управление и поддържане на база данни на договорните ни партньори;
 • водене на записи, свързани с договорните ни партньори, включително протоколи от заседания и други записи.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от тези лични данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

 

Разчитаме на законните си интереси да управляваме нашия бизнес, което включва предприемането на необходимите стъпки за улесняване на отношенията ни с нашите договорни партньори.

 

Управление на правни претенции и рискове

Обработваме личните ви данни във връзка със законовите ни права и задължения за следните цели:

 • предприемане на необходимите мерки за упражняване или защита на съдебни претенции, предявени от или срещу Вас или по друг начин свързани с Вас;
 • периодичен отчет на ниво група;
 • проверка и водене на записи, с които да се гарантира, че нашите доставчици и подизпълнители имат подходяща квалификация и обучение, за да осигурят безопасна работа на нашите обекти (записи за обучение на доставчиците).

Име, ЕГН, лична карта, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Разчитаме на законните си интереси да осъществяваме нашия бизнес, което включва предприемането на необходимите мерки за защита на нашия бизнес.

По отношение на записите за обучение на доставчиците, обработката им може да се основава на правните задължения, които имаме, в зависимост от юрисдикцията.

 

Подаване на сигнали за нарушения

Използваме специална платформа, за да дадем възможност за подаване на сигнали, свързани с нарушения на приложимите закони, кодекса на бизнес поведение на Холсим и други политики и директиви на Групата и за провеждане на разследване по докладваните въпроси.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, номер на паспорт, ЕГН, служебен адрес, дата на раждане, заплата или друго трудово възнаграждение, функция в организацията, информация за финансовата сметка, данни, докладвани във връзка със съмнения за злоупотреба, данни, свързани с потенциални нарушения на приложимите закони, кодекса на бизнес поведение на Холсим и други политики и директиви на Групата.

Част от тези лични данни се събират от други източници, а не директно от вас, съответно от подаващия сигнала, други бизнес партньори и от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, обработката е необходима:

 • за гарантиране на спазването на правно задължение, което ни е вменено, или
 • с оглед законните ни интереси да предприемем необходимите мерки, за да защитим нашия бизнес, което включва закрила на репутацията ни и да действаме по подходящ начин във всички държави, в които правим бизнес.

В случай че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

Обработка на данни като задължение, наложено от закона

Обработваме вашите данни в контекста на предоставянето на услуги, за да се гарантира спазването на правните задължения, които имаме, например, за да се отговори на законните искания от страна на публични органи, съдилищата, държавните органи или регулаторните органи (включително, без ограничение, в областта на защита на данните, данъчното облагане и заетостта), независимо дали са в рамките на или извън страната ви.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

 

Тази обработка е необходима, за да се гарантира спазването на правните задължения, които имаме.

Директен маркетинг

Обработваме личните ви данни, за да ви предоставим в електронна форма нашите бюлетини, които рекламират нашите услуги и продукти, но само ако сте се абонирали за тях, и съответно сте дали изричното си съгласие за такава обработка.

Използваме личните ви данни, за да решим кои маркетингови съобщения ще ви бъдат изпращани. Обикновено тези решения нямат никакви правни последици за Вас или не ви влияят значително. В случаите, когато решенията биха довели до такива неблагоприятни последици за Вас, ще Ви бъде предоставена информация преди обработката, с подробности относно съответната логика, както и значението на възможните последици от тази обработка, В тези случаи имате право да поискате човешка намеса, да изразите своята гледна точка и да дадете съгласие за такива решения.

Например, можем да филтрираме маркетинговите съобщения, които получавате, по сектор на промишлеността, заглавие и предпочитанията, които сте избрали.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от личните данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

 

За изпращане на маркетингови съобщения разчитаме на вашето изрично съгласие за такава обработка.

Винаги можете да оттеглите съгласието си, избирайки да не получавате бюлетините в бъдеще, като кликнете върху „Отменяне на абонамента“, когато получите съответното съобщение или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност,

За да решим коя маркетингова комуникация е подходяща за вас, разчитаме на законните си интереси да предприемем подходящи рекламни дейности. Ако обаче сме задължени по силата на приложимото право, ще потърсим Вашето изрично съгласие за подобна сегментация, например, в случай че решенията, взети след процеса на сегментиране, биха имали някакви правни последици за Вас или биха ви повлияли значително.

Други маркетингови действия

Обработваме личните ви данни, за да извършваме определени маркетингови дейности, като например проучвания на удовлетвореността на клиентите, които ни помагат да разберем какво мислите за нашите продукти или услуги. Те могат да включват телемаркетинг кампании, онлайн проучвания и др.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Някои от тези лични данни се събират от юридическото лице, което представлявате или за което работите.

 

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, основанията за обработка са:

 • законните интереси на Холсим или
 • вашето изрично съгласие за такава обработка.

Посочените по-горе законни интереси се състоят в предприемането на необходимите мерки за трайно подобряване на нашите услуги и продукти.

В случай че обработката е базирана на вашето съгласие, винаги можете да оттеглите съгласието си, избирайки по този начин да не получавате бюлетините ни в бъдеще, като кликнете върху „Отменяне на абонамента“, когато получите съответното съобщение или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност.

 

5.Ако сте кандидат за работа

 

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Набиране на персонал

Ако кандидатствате за работа в Холсим или проявите интерес да работите за нас, ние използваме вашите лични данни, за да осъществим нашите процеси по набиране и подбор. Тези процеси включват идентифицирането ви и комуникацията с вас по отношение на вашата кандидатура, оценката, която ви правим спрямо нашите критерии за позицията, за която кандидатствате, и другите кандидати и вземането на окончателни решения за избор на кандидати. Ако вашата кандидатура за работа не е успешна, желаем да запазим личните ви данни до 6 месеца, за да ви имаме предвид в конкурси за позиции, подобни на тази, за която сте кандидатствали първоначално.

Обръщение, име, презиме и фамилия, други имена, пол, националност, втора националност, дата на раждане, адрес, телефонен номер, имейл, ЕГН, данни, свързани с трудовата заетост, чужди езици, данни от свидетелство за управление на МПС и от дипломи и квалификации, препоръки, автобиография и мотивационно писмо, интервюта и оценки, други данни, които можете да предоставите пряко на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, обработката на вашите лични данни за тези цели е:

 • необходима за защита на законните ни интереси за получаване на кандидатури за свободни работни места в нашата организация или
 • се основава на вашето изрично съгласие за такава обработка.

В случай че обработването се основава на Вашето съгласие, винаги можете да оттеглите съгласието си по указания начин  или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност.

Проверки

Преди да започнете работа при нас, можем да Ви направим проучване. Проучването може да включва, ако е уместно и подходящо, проверка на репутацията, проверка на свидетелството за управление на МПС, проверки за фалшива самоличност, предишни местоработи от значение за настоящата и съответната професионална квалификация.

Обръщение, име, презиме и фамилия, други имена, пол, националност, втора националност, дата на раждане, адрес, телефонен номер, имейл, ЕГН, данни, свързани с трудовата заетост, чужди езици, данни от свидетелство за управление на МПС и от дипломи и квалификации, препоръки, автобиография и мотивационно писмо, интервюта и оценки, други данни, които можете да предоставите пряко на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел. Част от тези лични данни се събират от препоръки или респективно от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, обработката на вашите лични данни може да е необходима:

 • за изпълнение на наше правно задължение или
 • за защита на законните ни интереси за предприемане на необходимите стъпки, чрез които да се гарантира подбор на подходящи и отговарящи на изискванията кандидати

В случай, че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

 

6.Ако сте участник в образователни програми и програми за партньорство в общността

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Набиране на персонал

Ако кандидатствате за кариерни програми като стажове, заетост и програми за дипломирани стажанти, както и всякакви програми за партньорство в общността, организирани от Холсим или с участието на Холсим, ние обработваме вашите лични данни, за да изпълним процесите по набиране и подбор. Ако вашата кандидатура не е успешна, желаем да запазим личните ви данни за срок до 6 месеца, за да ви имаме предвид в конкурси за позиции, подобни на тази за която сте кандидатствали първоначално.

Обръщение, име, презиме и фамилия, други имена, пол, националност, втора националност, дата на раждане, възраст, адрес, телефонен номер, имейл, ЕГН, данни, свързани с трудовата заетост, чужди езици, данни от свидетелство за управление на МПС и от дипломи и квалификации, препоръки, автобиография и мотивационно писмо, интервюта и оценки, други данни, които можете да предоставите пряко на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, обработката на вашите лични данни за тези цели е:

 • необходима за защита на законните ни интереси за получаване на кандидатури по образователни програми и програми за партньорство в общността или
 • се основава на вашето изрично съгласие за такава обработка.

В случай че обработването се основава на Вашето съгласие, винаги можете да оттеглите съгласието си по указания начин  или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност.

Проверки

Преди да започнете работа при нас, можем да Ви направим проучване. Проучването може да включва, ако е уместно и подходящо, проверка на репутацията, проверка на свидетелството за управление на МПС, проверки за фалшива самоличност, предишни местоработи от значение за настоящата, съответния регулаторен статус и професионална квалификация.

Обръщение, име, презиме и фамилия, други имена, пол, националност, втора националност, дата на раждане, възраст, адрес, телефонен номер, имейл, ЕГН, имиграционни данни и данни, свързани с трудовата заетост, чужди езици, данни от свидетелство за управление на МПС и от дипломи и квалификации, препоръки, автобиография и мотивационно писмо, интервюта и оценки, други данни, които можете да предоставите пряко на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел. Част от тези лични данни се събират от препоръки или респективно от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която се извършва обработката, обработката на вашите лични данни може да е необходима:

 • за изпълнение на наше правно задължение или
 • за защита на законните ни интереси за предприемане на необходимите стъпки, чрез които да се гарантира подбор на подходящи и отговарящи на изискванията кандидати

В случай, че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

 

7.Ако сте работник или служител

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Администриране на човешките ресурси

Обработваме личните ви данни за управление на вашия трудов договор или друг вид взаимоотношения с нас, за следните основни цели:

 • общо администриране на човешки ресурси и персонал, възнаграждения и осигуровки, възстановяване на разходи, командировки и графици, обучение и развитие, управление на представянето, отпуск по болест и други отпуски, контакти в спешни случаи, процедури по подаване на  оплаквания и налагане на дисциплинарни мерки, наблюдение на равни възможности и планиране на непрекъснатостта на дейността;
 • планиране на персонала, трансфери и развитие на персонала, преценка на годността ви за заемане на някоя от нашите настоящи или бъдещи позиции, включването ви в проектни екипи, ноу-хау пулове или други вътрешни групи и за потвърждаване на вашите препоръки, персонална характеристика и образование;
 • за целите на командироване, преместване и служебни пътувания, контакти с местни органи или организации, агенции за преместване, туристически агенции и други доставчици на услуги;
 • организационни цели, планиране, контрол, бюджетиране, сравнителен анализ и преструктуриране;
 • цели на сигурността, поддържане и защита на имуществото ни, гарантиране на целостта и сигурността и контрол на достъпа до нашите помещения, съоръжения, информационни и комуникационни системи, платформи и защитени уебсайтове и приложения и други системи или съоръжения (включително мониторинг чрез камери или други средства за наблюдение), разследване, предотвратяване и разкриване на заплахи за сигурността, измами, кражби или други престъпни или злонамерени действия;
 • за целите на правната документация, за да се гарантира спазването на изискванията за правната документация и задълженията за съхранение на документи (напр. задължения за водене на отчетност);
 • организационно съответствие, по-специално наблюдение и оценка на спазването на нашите политики и стандарти (напр. внедряване на вътрешна система за докладване и управление на сигнали – Платформата Integrity Line), която дава възможност за докладване на предполагаеми нарушения на приложимите закони, Кодекса за бизнес поведение и други политики и насоки на Холсим и провеждане на разследване по докладваните въпроси по професионален, справедлив и независим начин)
 • нормативно съответствие, гарантиране на спазването на законовите и регулаторните ни задължения и изисквания към нас навсякъде по света, включително докладване пред националните и международните регулаторни органи, правоприлагащи органи или органи за обмен, което може да включва извършване на контролни проверки, проверки на досието, проверки в публичен регистър, проверки за конфликти, кредитни проверки, проверки в криминалните досиета (ако е приложимо) и други надлежни проверки съгласно приложимите законови и подзаконови разпоредби;
 • общо съответствие, гарантиране на спазването на задълженията за нормативно съответствие, като например скрининг за нормативно съответствие или задължения за водене на записи (напр. съгласно антитръстовите закони, законите за износа, законите за търговските санкции и ембарго, или за предотвратяване на финансови измами, известни като престъпленията на „белите якички“ или пране на пари, които могат да включват проверки на данните ви за контакт или самоличността ви в приложимите списъци със санкционирани лица и установяване на връзка с вас, за да потвърдите самоличността си в случай на потенциално съвпадение или водене на записи на взаимодействията ви с трети страни, които може да са от значение за целите на защитата на конкуренцията;
 • съдебни спорове и упражняване на претенции, включително подкрепа от ваша страна при решаване на спорове с наше участие, изпълнение на заповеди на съдебни органи, държавната администрация или други публични органи, изпълнение на договорните ни споразумения и предявяване, упражняване или защита на правни искове.

Обръщение, име, презиме и фамилия, други имена, пол, националност, втора националност, дата на раждане, адрес, телефонен номер, имейл, ЕГН, семейно положение, данни, свързани с трудовата заетост, чужди езици, данни от личната карта, данни от свидетелство за управление на МПС и от дипломи и квалификации, препоръки, автобиография и мотивационно писмо, интервюта и оценки, данни за трудови възнаграждения, обезщетения, удръжки от трудовото възнаграждение, банкови сметки, обучение, атестации/оценки на резултатите, документи за отсъствие и работно време, дисциплинарни производства, данни за намалена трудоспособност и болест, процедури за подаване на оплаквания или за действия в случай на несправяне с работата, данни за равните възможности, справки и проверки на лични досиета, данни, свързани с достъпа до и използването на нашите системи, съоръжения и помещения, включително данни, получени чрез наблюдение с камери GPS, мониторинг и регистриране на вашето използване на нашите комуникационни и информационни системи или други средства за наблюдение, други данни, които можете да предоставите пряко на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел. Част от тези лични данни се събират от препоръки или респективно от публично достъпни източници.

 

В зависимост от юрисдикцията и конкретната цел, обработката е необходима или:

 • за изпълнение на договорните ви отношения с Холсим
 • за изпълнение на нашите правни задължения
 • за защита на законните ни интереси

Освен това, ако това се изисква по закон, обработката на вашите лични данни ще се основава на изрично дадено от вас съгласие. Нашите законни интереси се състоят в това да управляваме нашата работна сила и нашия бизнес, като например изпълняваме нормални бизнес дейности и поддържаме диалог с нашите служители, външни фирми и работници, като гарантираме, че всеки служител, външна фирма и работник поема съответните отговорности, преминал е подходящо обучение и изпълнява своята роля правилно и в съответствие с подходящи процедури.

В случай, че някои от личните данни са обект на специален режим съгласно законите за защита на данните, ще обработваме тези данни, само ако са налице една или повече от гаранциите, предписани от закона за тяхната обработка.

 

8.Ако сте лице, наето на граждански договор

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Управление на договорните ни взаимоотношения с Вас

Обработваме личните ви данни за следните цели:

 • договаряне на условията на взаимоотношенията с Вас и сключване на договора;
 • поддържане на договорните ни взаимоотношения с Вас;
 • общуване с вас във връзка по въпроси, свързани с бизнеса.

Име, презиме и фамилия, други имена, имейл, телефон, адрес, банкова сметка, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Разчитаме на изпълнението на сключения с Вас договор.

9.Ако сте член на семейството или подопечен на работник или служител на Холсим

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Управление на контакти в спешни случаи

Обработваме личните ви данни, за да се свържем с вас в случай на спешност, за да ви уведомим за всякакви инциденти или проблеми на работното място, от които са пострадали наши служители, външни фирми и работници.

Данни за контакт, предоставени от нашите служители, външни фирми и работници – имена, имейл, телефонен номер.

В зависимост от юрисдикцията, в която служителите, външните фирми и работниците извършват своята дейност, обработването на личните ви данни за тази цел е необходимо или за:

 • за изпълнение на наше правно задължение или
 • за защита на законните ни интереси да гарантираме безопасността на нашите служители, външни фирми и работници.

Администриране на обезщетения

Обработваме личните ви данни, за да ви предоставим и администрираме дължимите ви обезщетения в качеството ви на член на семейството или подопечно лице на нашите служители, външни фирми и работници. Тези обезщетения могат да включват медицинска застраховка, социални плащания, пенсионни и обезщетения в областта на животозастраховането.

Имена, ЕГН, дата на раждане, националност, семейни положение, данни за контакт, предоставени от нашите служители, външни фирми и работници и всякакви други данни, които предоставяте директно на нас.

В зависимост от юрисдикцията, в която служителите, външните фирми и работниците извършват своята дейност и в зависимост от вида на обезщетенията, предоставяни от Холсим, обработването на личните ви данни за тази цел е необходимо или за:

 • за изпълнение на наше правно задължение или
 • за защита на законните ни интереси да управляваме нашата работна сила и нашия бизнес, което включва също и осигуряване на достъп до обезщетения.

 

10.Ако сте бивш служител или работник в Холсим

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Архивиране

Обработваме личните ви данни за целите на поддръжката на архив.

Лични данни, включени в досието на служителя или в други документи, необходими за постигането на целта.

В зависимост от юрисдикцията, в която сте извършвали дейността си, обработката на личните ви данни за тази цел е необходима или:

 • за изпълнение на наше правно задължение или
 • за постигане на законните ни интереси, свързани с осъществяването на нашия бизнес.

Обработка на данни като задължение, наложено от закона

Обработваме личните ви данни, за да се гарантира спазването на правните задължения на Холсим в качеството на бивш работодател.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, които са необходими за изпълнение на тази цел или които са били обработвани от нас по време на предишните ни взаимоотношения с вас.

Основанието за обработване е правното задължение, което имаме.

11.Ако сте акционер, притежаващ акции в Холсим

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Управление на отношенията ви с Холсим

Обработваме личните ви данни за:

 • управление на взаимоотношенията ви с Холсим като притежател на акции;
 • поддържане на нормативните регистри на дружествата от групата;
 • управление на спазването на регулаторните и нормативните задължения, произтичащи от взаимоотношенията ни;
 • създаване и администриране на протоколи от срещи.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, банкова сметка, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

В зависимост от юрисдикцията, в която извършвате дейността си, обработката на личните ви данни за тази цел е необходима или:

 • за спазване на нашите правни задължения или
 • за защита на законните ни интереси за осъществяване на нашия бизнес, които включват управлението на отношенията ни с нашите директори и членове на ръководни органи

12.Ако сте директор на компанията или член на ръководен орган

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Управление на отношенията ви с Холсим

Обработваме личните ви данни за:

 • управление на взаимоотношенията ви с Холсим като директор на компанията или член на някой от нейните управителни органи;
 • поддържане на нормативните регистри на дружествата от групата;
 • управление на спазването на регулаторните и нормативните задължения, произтичащи от взаимоотношенията ни;
 • архивиране и управление на Вашето досие като директор или член на управителен орган, според случая;
 • създаване и администриране на протоколи от срещи.

Обръщение, име, презиме и фамилия, други имена, пол, националност, втора националност, дата на раждане, адрес, телефонен номер, имейл, ЕГН, семейно положение, данни, свързани с трудовата заетост, чужди езици, данни от личната карта, данни от свидетелство за управление на МПС, квалификации, препоръки, автобиография и мотивационно писмо, интервюта и оценки, данни за възнаграждения, обезщетения, удръжки от възнагражденията, банкови сметки, обучение, атестации/оценки на резултатите, документи за отсъствие, данни за намалена трудоспособност и болест, процедури за подаване на оплаквания или за действия в случай на несправяне с работата, данни за равните възможности, справки и проверки на лични досиета, данни, свързани с достъпа до и използването на нашите системи, съоръжения и помещения, включително данни, получени чрез наблюдение с камери GPS, мониторинг и регистриране на вашето използване на нашите комуникационни и информационни системи или други средства за наблюдение, други данни, които можете да предоставите пряко на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел. Част от тези лични данни се събират от препоръки или респективно от публично достъпни източници.

В зависимост от юрисдикцията, в която извършвате дейността си, обработката на личните ви данни за тази цел е необходима или:

 • за спазване на нашите правни задължения или
 • за защита на законните ни интереси за осъществяване на нашия бизнес, които включват управлението на отношенията ни с нашите директори и членове на ръководни органи

13.Ако сте участник в събития

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Управление на събития

Обработваме личните ви данни в контекста на участието Ви в събитията, организирани от или с участието на Холсим, за следните цели:

 • управление на база данни на потенциални гости и участници;
 • изпращане на покани;
 • управление и администриране на събитието или конференцията;
 • подготвяне на материали за събитията, включващи снимки, имена, биография и данни за контакт на присъстващите, ако е приложимо.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Тази обработка е необходима за защита на законните интереси на Холсим по осъществяване на дейността му, която включва провеждането на промоционални или образователни събития.

Доколкото е необходимо съгласно закона, ще обработваме личните ви данни въз основа на Вашето изрично съгласие. В този случай може да оттеглите съгласието си по съответните начини, предвидени за всяко събитие, или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност.

Заснемане на снимки в близък план/ направа на видеозаписи

Можем да обработваме личните ви данни в контекста на заснемането на снимки в близък план/направата на видеозаписи по време на участието ви в събитията, организирани от или с участието на Холсим.

Снимка/видео изображение, както и други лични данни, които можете да предоставите директно по собствена инициатива.

В този случай базираме нашата обработка на данни на вашето съгласие, предоставено по недвусмислен начин чрез  маркиране на полета във формуляр, които се отнасят за заснемане на снимки в близък план/правене на видеозаписи.

Може да оттеглите съгласието си по съответните начини, предвидени за всяко събитие, или като използвате данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност.

 

14.Ако сте журналист или представител на медиите

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Управление на контактите

Обработваме личните ви данни, за да поддържаме база данни на журналисти и други представители на медиите и да общуваме с вас по различни теми от общ интерес (напр. да ви информираме за новости от нашия бизнес, за нашите резултати и др.)

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Тази обработка е необходима за постигането на законните интереси, преследвани от Холсим, свързани с управление и рекламиране на нашите стопански дейности.

 

15.Ако сте посетител на наши обекти

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Управление на сигурността

Обработваме личните ви данни, за да гарантираме сигурността на нашите обекти, активи и персонал. За целта ние:

 • поддържаме регистър на достъпа във всички обекти, в който се регистрират всички посещения в тях;
 • използваме камери за видеонаблюдение (CCTV) в нашите обекти и периметъра около тях (които обхващат също пешеходни и други обществени зони).

Име, имейл, телефон, факс, адрес, както и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

В зависимост от юрисдикцията, в която се намира обектът на Холсим, обработката на личните ви данни за тази цел е необходима или:

 • за спазване на нашите правни задължения или
 • за защита на законните ни интереси, свързани със защита на нашите обекти, активи и персонал

Улесняване на вашето посещение

Обработваме личните ви данни, за да предприемем необходимите стъпки за улесняване на посещението ви, например чрез осигуряване на достъп до наше оборудване и мрежи.

Име, имейл, телефон, факс, адрес, данни, произтичащи от използването на наше техническо оборудване и мрежи, и други лични данни, които можете да предоставите директно на нас, ако е необходимо за изпълнение на тази цел.

Обработката на личните ви данни за тази цел е необходима за защита на законните ни интереси, състоящи се в това да направим посещението ви колкото може по-приятно.

 

16.Ако сте потребител на нашия уебсайт(ове)

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Посещения на нашата интернет страница

Обработваме личните данни, които събираме от вас, когато посещавате нашия уебсайт, за да ви осигурим подходящото използване на всички функционални възможности на уебсайта, за проследяване на трафика и подобряване на съдържанието на уебсайта. За тези цели използваме „бисквитки“, както е описано подробно в политиката за „бисквитките“.

Лични данни, които сте ни предоставили чрез попълване на формуляри на интернет страниците, информация за посещенията ви на уебсайта, като данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни и информация за устройствата, които използвате за достъп до уебсайта.

Обработката на личните ви данни за тази цел се основава на законния ни интерес да осигурим правилното функциониране на интернет страницата ни, както и нейното усъвършенстване.

 

17.Ако сте представител на обществото

 

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Управление на комуникацията, получавана от представителите на обществото

Обработваме личните ви данни за получаване и отговаряне на вашите искания или съобщения и за предприемане на необходимите действия за управление на съобщенията.

Обработваме личните ви данни, за да поддържаме запис на вашите съобщения, ако се изисква от закона или в случай че такава обработка е необходима за упражняване или защита на всякакви съдебни искове, предявени от, срещу или по друг начин свързани с вас.

Лични данни, които сте ни предоставили като част от искането или съобщението и по време на кореспонденцията с вас.

Ние базираме тази дейност по обработка на данни на законния си интерес за осъществяване на нашия бизнес, който включва приемане и водене на записи на получените съобщения, управление и предприемане на всички необходими мерки за упражняване или защита на всякакви правни искове, предявени от, срещу или по друг начин свързани с вас.

 

За всички посочени по-горе категории субекти на данни

Дейност

Цели

Категории лични данни и източници

Основания за обработка

Промени в структурата или други подобни сделки с участието на Холсим

Можем да обработваме вашите данни и в контекста на промени в структурата или подобни сделки с участието на Холсим.

Лични данни, обработвани първоначално за целите, изброени по-горе в раздели 1 — 16.

В този случай основанията за обработването могат да бъдат:

 • правното задължение (в случай че Холсим е правно задължен да разкрива определени лични данни на публичните органи);
 • изпълнението на споразумението, сключено от Холсим в контекста на такава сделка (ако сте страна по споразумението) или законният интерес на Холсим да изпълни сделката по най-ефективния начин (в останалите случаи).

 

 

Когато ви поискаме да ни предоставите личните си данни, Холсим любезно ви приканва да предоставите всички категории лични данни, които изискваме.

Ще имате свободата да откажете предоставянето на личните ви данни, но ако не ни предоставите определени данни, може да се наложи да прекъснем отношенията си с вас или да не можем ви предоставим поисканите от нас услуги, когато:

 • обработката е необходима за изпълнение на правно задължение или за изпълнение на споразумението, по което сте страна, или
 • няма да можем да постигнем целите на обработката, описани по-горе, без да обработим тези Ваши данни.

 

Когато ни предоставяте лични данни на други физически лица, любезно ви молим да им съобщите условията, при която Холсим възнамерява да обработва личните им данни, описани в тази политика за поверителност, преди да ни предоставите данните.

 

 

За да постигнем горепосочените цели и доколкото е необходимо, разкриваме или можем да оповестим личните ви данни на следните категории получатели на данни:

 • други дружества, които са част от Групата Холсим;
 • централни/местни публични органи, държавни агенции, правителствени доставчици на здравни услуги, органи за социално осигуряване и други органи;
 • доставчици на платежни услуги;
 • доставчици на услуги за анализ;
 • доставчици на ИТ услуги, услуги по съхранение и хостинг;
 • счетоводители, адвокати и доставчици на правни и финансови услуги;
 • доставчици на услуги за пътуване и настаняване;
 • доставчици на данъчни и финансови услуги, доставчици на услуги по ТРЗ и обезщетения;
 • доставчици на услуги по човешки ресурси;
 • представители, консултанти, изпълнители и други трети лица, които предоставят услуги на Холсим;
 • брокери, банки, застрахователни агенти;
 • професионални организации (синдикати);
 • други договорни партньори на Холсим, на които следва да бъдат оповестени данните, за да могат да предоставят услугите, обхванати от съответните договори;
 • всички други физически или юридически лица, на които трябва да бъдат оповестени данните при поискване от Ваша страна.

Разкриваме личните ви данни на гореспоменатите получатели на данни:

 • ако сме задължени или имаме разрешение за това по закон или в контекста на съдебни производства, например за налагане на съдебно решение или за изпълнение на искане, отправено от правоприлагаща агенция;
 • ако считаме, че разкриването е необходимо или подходящо, за да се предотврати физическо посегателство или финансова загуба;
 • във връзка с разследване на измама или друга незаконна дейност, действителна или предполагаема;
 • ако продаваме или прехвърляме нашия бизнес или активи, изцяло или частично (включително в случай на реорганизация, спиране на дейности или ликвидация на предприятие);
 • с оглед законните интереси на Холсим.

Прехвърляме или можем да прехвърлим личните ви данни към получатели, намиращи се в други държави, различни от държавата, в която първоначално са били събрани личните данни. Възможно е такива държави да нямат същите закони за защита на личните данни като тези в държавата, в която първоначално сте предоставили личните си данни. В този случай ще предоставяме подходящи гаранции, съгласно закона, за защита на личните ви данни, независимо от страните, в които се прехвърлят.

Ако живеете в Европейското икономическо пространство и Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) е приложим за Вас, можем да прехвърляме личните ви данни на следните дъщерни дружества на Холсим:

Дъщерно дружество на Холсим

Данни за контакт на дъщерното дружество на Холсим

Holcim Ltd

Holcim Ltd, Zürcherstrasse 156, 8645 Jona

Holcim Group Services Ltd

Grafenauweg 10, 6300 Zug, Switzerland

Holcim Technology Ltd

Im Schachen, Holderbank Aargau 5113 Switzerland

Holcim European Business Services

Protifašistických bojovníkov 11 040 01 Košice, Slovakia

Holcim IT EMEA

Albasanz 14 28037 Madrid,  Spain

Holcim Services (South Asia) Limited

17th Floor, Phase I & II, Reliable Tech Park, Thane Belapur Road, Airoli, Navi Mumbai-400708 / India

Holcim Global Hub Services Private Limited

Level 3, Tower I, Phase II, Logitech Park, A.K. Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai – 400072, India

 

Ще съхраняваме личните ви данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да постигнем целите, посочени в тази политика за поверителност. Така например личните ви данни се съхраняват по време на взаимоотношенията ви с Холсим, а също и след това за толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира спазването на приложимото право.

 

Право на достъп

Позволява да получите потвърждение, че личните ви данни се обработват от нас и при положителен отговор - съответните подробности за дейностите по обработване, както и копие от личните ви данни.

Право на коригиране

Позволява да коригирате личните си данни, ако същите са неточни.

Право на заличаване

Позволява да изискате изтриването на личните ви данни в определени случаи (напр. ако данните вече не са необходими във връзка с целите, за които са събрани).

Важно! Не можем да удовлетворим подобни искания в случаите, когато например законът ни принуждава да пазим данни за определен период, или когато данните са необходими за законен интерес, като защита на правните интереси в съда.

Право на ограничаване

Позволява ви да поискате от нас да не използваме личните ви данни по никакъв начин, освен да ги съхраняваме, докато не бъде получено друго искане от Вас, а именно: i) да поискате поправката на данните; ii) да се противопоставите на заличаването на данните в случай на неправомерна обработка; iii) да поискате да ви предоставим определени данни за защита на Ваше право; (iv) да сте възразили срещу обработката на данни.

Право на възражение

Позволява да възразите срещу по-нататъшната обработка на личните ви данни в рамките на условията и ограниченията, определени от закона.

Важно! Законът ни задължава да действаме по такива искания само за директен маркетинг (напр. ако получавате имейли с информационни бюлетини, можете да се откажете от абонамента). В останалите случаи ще балансираме между интересите си и конкретната ситуация, за да вземем окончателно решение. Поради това Ви молим да обясните защо възразявате срещу обработката при подаване на подобно искане.

Право на преносимост

Позволява ви да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат или да предадете тези данни на друг администратор на данни.

Важно! Законът ни задължава да удовлетворяваме такива искания само за предварително обработвани данни, предоставени по Ваше съгласие или в изпълнение на договор, сключен с нас, и само ако обработката се извършва с автоматизирани средства.

Можете да упражните гореспоменатите си права и да разберете повече за обработката на личните ви данни, като изпратите искане до следния имейл адрес: аngelina.tomeshkova@holcim.com

Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Тази политика за поверителност е в сила от юни 2020 г.

Периодично можем да променяме тази политика за поверителност, например, за да я запазим актуална или за да спазим законови изисквания или промени в начина, по който осъществяваме своя бизнес.