Непрекъснат собствен мониторинг на емисиите

В качеството си на голяма горивна инсталация циментовата пещ е обект на строг контрол от регулаторните органи по отношение на изпусканите в атмосферата емисии на серен диоксид, азотни оксиди, прах и други. Законът предвижда норми за допустими нива на тези емисии, превишението на които води до строги санкции. В циментовия завод на Холсим в Бели извор е изградена система за непрекъснат мониторинг на емисиите, която се състои от газ анализатор, инсталиран при комина на пещта, и прахомери. Данните се получават в централна командна зала на завода, а осреднените им стойности за денонощието се показват и на табло на входа на завода.

Същите тези данни са показани и в таблицата по-долу, като в допълнение към среднодневната стойност са дадени и показанията за предишните два дни за съпоставка. Данните се следят непрекъснато и ако липсват от таблицата, то e само при спиране на оборудването или поддръжка на системата.

Забележка: При спиране на пещта системата за непрекъснат мониторинг не работи и в таблицата се визуализират нулеви показания на емисиите.