Контрол на качеството

 
 
Ние прилагаме съвременна система за производствен контрол, която включва входящ контрол на материалите, контрол по време на производствения процес и контрол на крайния продукт.
 

Входящ контрол

На входа на производствения процес прилагаме процедури за контрол на влажност, съдържание на фина фракция, качество на фината фракция, форма на частиците и зърнометрия на инертните материали. 

Материалите, необходими за производството на бетони и цименто-пясъчни разтвори се доставят от циментовия завод на Холсим (България) АД в Бели извор, Холсим кариерни материали АД - София и Холсим кариерни материали Пловдив АД, които гарантират качеството на предлаганата суровина чрез сертификат.

 

Контрол по време на производствения процес

Чрез този вид контрол се контролира слягането на бетона и точността на изпълнениe по зададената рецепта. За начина и периодичността на вземане на проба се прилага стандарт БДС EN 206 и БДС EN 206/NA.

 

Контрол на крайния продукт 

Нашите специалисти подлагат крайните продукти на физико-механични изпитания в модерна лаборатория, оборудвана с най-високи технологии. Процесът на контрол на качеството завършва с анализ и предоставяне на клиента Декларация за експлоатационни показатели, придружена със сертификат за качеството на бетона. Всички резултати от тестовете се съхраняват в специални дневници и на електронен носител като във всеки един момент клиентите на компанията могат да се уверят и проследят качеството на предлагания бетон. Благодарение на използваната GPS система можем да следим качеството на бетонната смес (датчиците, монтирани на камионите дават информация за състоянието на бетонната смес от пълненето до разтоварването при клиента).