Алтернативни горива и материали

 

Модерните технологични съоръжения в циментовия завод в Бели извор позволяват използването на широк кръг отпадъци в качеството на алтернативни горива. Технологията на оползотворяване на отпадъци носи сериозни ползи за околната среда като от една страна допринася за намаляване обема на депонираните отпадъци и съхранение на невъзобновяемите традиционни енергийни източници (въглища и природен газ), а от друга чрез замяната на горивата спомага за намаляване на общото количество СО2 емисии в атмосферата, чийто основен източник са традицонните горива.

Събирането и подготовката на отпадъците за оползотворяването им като алтернативни горива се извършва от "Джиосайкъл България" ЕООД (бившата Екорек България), дъщерна фирма на Холсим (България) АД. В завода в Бели извор функционират четири инсталации за алтернативни горива - по една за месокостно брашно и отпадъчни автомобилни гуми и две за твърди сортирани отпадъци.

Циментовият завод в Бели извор оползотворява и алтернативни материали, напр. шлака (отпадък от металургичното производство в Пирдоп) и гипсови отпадъци от производството на фаянсови изделия.