5-те приоритетни сфери на социална отговорност

 

 

ПРИОРИТЕТНИ СФЕРИ НА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ХОЛСИМ

Холсим предоставя средства в подкрепа на местните общности под формата на дарения, спонсорства и стратегически социални инвестиции (ССИ) в контекста на търсенето на решения на основните проблеми, идентифицирани в общностите. Всяка дейност в програмата за ангажиране трябва да бъде конструирана така, че да спомага за решаването на тези проблеми, а резултатът от изпълнението й да бъде наблюдаван и измерван.

 

detska ploshchadka v s negovan 1 5
newsssss

 

  • Образование

Образованието е от основно значение за устойчивото развитие. Предоставените средства за образование трябва да бъдат инвестирани в дейности за промотиране на приоритетните сфери. Това може да се постигне чрез изнасяне на лекции в партньорство с училища и университети, разработване на образователни кампании и материали по въпроси като безопасност на пътя, здравеопазване, устойчиво развитие, рециклиране на вторични суровини.

  • Здравеопазване

Средствата за здравеопазване могат да бъдат насочени към повишаване на осведомеността по въпроси в сферата на общественото здраве, здравословно хранене/затлъстяване и др. и могат да бъдат инвестирани за образователни кампании в училищата и в местните общности, а също и за раздаване на образователни материали, консумативи и медикаменти.  

  •  Заетост

Средствата в сферата на заетостта трябва да целят осигуряване на техническа подкрепа и услуги на места, в които институциите не предлагат такива или възможностите на съществуващите са очевидно недостатъчни, и да подкрепят мерки за изграждане на по-устойчиви общности чрез създаване на възможности за заетост и генериране на доход. Това може да включва обучение за придобиване на умения за намиране на работа, напр. обучение на водачи на МПС, шивашки курсове или обучение на строители.

  • Околна среда

Средствата за околна среда могат да бъдат насочени към кампании за почистване или засаждане на дървета под формата на доброволчески програми или в рамките на образователни или инфраструктурни проекти като тези за управление на водите, изучаване и опазване на биоразнообразието или проекти за екологично образование.

  •  Жилища/Инфраструктура

Инфраструктурни проекти се изпълняват приоритетно в развиващите се страни и не толкова в развитите страни. Внимаваме да не изземваме функциите на местните власти в изграждането на инфраструктура, а да работим в партньорство с тях и други организации. Трябва да се осигурят дългосрочни устойчиви решения, които да бъдат подкрепени от необходимото оборудване и услуги, за да се гарантира, че изградените съоръжения ще се използват по предназначение и в бъдеще. Средствата, инвестирани в местна инфраструктура трябва да бъдат насочени в сфери като осигуряване на достъп до безопасна питейна вода и канализация, изграждане и ремонти на здравни, училищни и други обществени сгради и съоръжения (напр. места за отдих), както и ремонти на подходните пътища към предприятията, които се ползват и от местните общности.     

 

Стратегическите социални инвестиции трябва да отговарят на следните три критерии:

  • Устойчивост по отношение на непрекъснатост във времето и въздействие върху местната общност
  • Да са свързани с приоритетните сфери на КСО в Холсим, описани по-горе.
  • Да отговарят на ясна потребност на общностите, в които функционират предприятията на Холсим.