Приоритетни сфери на социална отговорност  

Холсим предоставя средства в подкрепа на местните общности под формата на дарения, спонсорства и стратегически социални инвестиции (ССИ) в контекста на търсенето на решения на основните проблеми, идентифицирани в общностите.

Всяка дейност в програмата за ангажиране трябва да бъде конструирана така, че да спомага за решаването на тези проблеми, а резултатът от изпълнението й да бъде наблюдаван и измерван.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието е от основно значение за устойчивото развитие. Предоставените средства за образование трябва да бъдат инвестирани в дейности за промотиране на приоритетните сфери. Това може да се постигне чрез изнасяне на лекции в партньорство с училища и университети, разработване на образователни кампании и материали по въпроси като безопасност на пътя, здравеопазване, устойчиво развитие, рециклиране на вторични суровини. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Средствата за здравеопазване могат да бъдат насочени към повишаване на осведомеността по въпроси в сферата на общественото здраве, здравословно хранене/затлъстяване и др. и могат да бъдат инвестирани за образователни кампании в училищата и в местните общности, а също и за раздаване на образователни материали, консумативи и медикаменти. 

ЗАЕТОСТ

Средствата в сферата на заетостта трябва да целят осигуряване на техническа подкрепа и услуги на места, в които институциите не предлагат такива или възможностите на съществуващите са очевидно недостатъчни, и да подкрепят мерки за изграждане на по-устойчиви общности чрез създаване на възможности за заетост и генериране на доход. Това може да включва обучение за придобиване на умения за намиране на работа, напр. обучение на водачи на МПС, шивашки курсове или обучение на строители. 

ОКОЛНА СРЕДА

Средствата за околна среда могат да бъдат насочени към кампании за почистване или засаждане на дървета под формата на доброволчески програми или в рамките на образователни или инфраструктурни проекти като тези за управление на водите, изучаване и опазване на биоразнообразието или проекти за екологично образование.. 

ИНФРАСТРУКТУРА

Средствата, инвестирани в местна инфраструктура, се насочват в сфери като изграждане и ремонти на здравни, училищни и други обществени сгради и съоръжения (напр. места за отдих), осигуряване на достъп до безопасна питейна вода и канализация, както и ремонти на подходните пътища към предприятията, които се ползват и от местните общности. Стремим се да не изземваме функциите на местните власти в изграждането на инфраструктура, а да работим в партньорство с тях и други организации. Търсим дългосрочни устойчиви решения, които да бъдат обезпечени с необходимото оборудване и услуги, за да се гарантира, че изградените съоръжения ще се използват по предназначение и в бъдеще.