Хидравлично свързващо вещество „STRENTOR CR”

Хидравлично свързващо вещество STRENTOR CR

Описание

Хидравлично свързващото вещество „Strentor CR” представлява композитна смес със специфичен състав и свойства, финодисперсна структура и светлосив цвят. Основните му компоненти са портландциментов клинкер и специално подбрани функционални добавки (калциева вар и др.). Финодисперсният характер на продукта благоприятства процеса на обработваемост – смесване, хомогенизиране, полагане. Готовите смеси са удобни за полагане и уплътняване.

Основното приложение на продукта е за ремонтни дейности по метода на студеното рециклиране на различни видове пътища.

Указание за използване на хидравлично свързващ продукт STRENTOR CR®:

Продуктът се влага в пътното строителство въз основа на конкретни проектни решения, предварително изготвени и утвърдени по установения законов ред. Оптималното количество свързващо вещество за постигане на изискваните технически показатели на рециклирания и стабилизиран пласт се определя на база лабораторни изпитвания за всеки конкретен проект в съответствие с изискванията на ТС 2014 на АПИ. Преди започване на процеса по рециклиране, се препоръчва да се изпълни експериментален участък, чрез което да се потвърди пригодността на рецептурите и технологията на изпълнение. Достигнатите резултати в опитните участъци се използват като контролни стойности при изпълнението на проекта.

В процеса на строителство се спазват стриктно утвърдените технологични решения и норми, спрямо изискванията на ТС 2014 на АПИ и другите приложими нормативни и технически документи за изпълнение на проекти в областта на пътното строителство, относно количество на свързващото вещество, количество вода, условия на околната среда при извършване на стабилизация/рециклация, начин на полагане, уплътняване и предпазване на обработените пластове.

 1. Дефиниция  на процеса и определяне на количеството:

1.1 Кратко описание на процеса

Процесът на ремонтни дейности по метода на студеното рециклиране  се изпълнява, чрез така наречената “in situ” технология,т.е. директно стабилизиране на конкретния пласт от пътната настилка  Процесът на стабилизиране може да включва различни пътни настилки.

Процесът на стабилизиране се извършва с помощта на механизация изпълняваща следните операции:

 • Разпръскване на свързващото вещество;
 • Хомогенизиране на слоя;
 • Разстилане на вече хомогенизирания слой;
 • Уплътняване.

След постигане на проектните изисквания на слоя следва полагането на следващия слой от пътната настилка спрямо проектната документация.

1.2 Определяне на количеството STRENTOR CR

Количеството на свързващото вещество се определя посредством лабораторни проби. Тези проби се извършват с проба взета от конкретния обект, следва класифициране на зърнометричния състав, след което се правят опити с различни проценти свързващо вещество до постигане на проектните изисквания за конкретния пласт.  

2. Изпълнение на стабилизиране на рециклируемия пласт:

Стабилизирането и подобряването на свойствата на пътния пласт се постигат, чрез прилагане на следните стъпки:

 • Първоначално фрезоване до достигане на пласта подлежащ на стабилизиране
 • Трасиране на терена и поставяне на репери за даване на ниво
 • Първоначално фрезоване на пласта
 • Разпръскване на свързващото вещество върху вече фрезования слой, количеството на квадратен метър е определено от предварително изготвената лабораторна рецептура
 • Следва смесване на фрезования пласт с хидравличното вещество на определена от проекта дълбочина, като за целта се изполва фреза-рециклатор
 • Количеството вода, което се прибавя при процеса на смесване е изчислено лабораторно за постигане на Wopt. (оптимално количество вода), като при различна влажност в реални условия подадената допълнително вода следва да се коригира
 • Следва уплътняване на вече хомогенизирания слой.

Преди започване на цялостно стабилизиране се прави тестов участък с дължина най малко 100м , с цел да се проверят физико-механичните свойства на стабилизирания пласт получен с добавяне на различни проценти свързващо вещество и при необходимост се правят корекции.

3. Съображения при полагане и защита: 

3.1 Ремонтни работи по метода на студеното рециклиране не се извършват по време на валежи и отрицателни температури.

3.2 При поява на валежи по време на стабилизация е необходимо да се прекъсне, като не завършения слой трябва да се предпази от инфилтрация на вода, чрез полиетиленови платна или уплътняване на слоя.

3.3 Защитата на вече стабилизирания слой става чрез:

 • Поддържане на повърхността на слоя във влажно състояние чрез пръскане с вода или нанасяне битумна емулсия с цел предотвратяване на преждевременното изпаряване на водата, нужна за процеса на хидратация
 • Чрез запечатване с полагане на следващия пласт.