Екологична отговорност

 

Холсим (България) АД осъзнава своята отговорност към околната среда и здравето на хората и се ангажира да поддържа и развива своята система за управление на околната среда, сертифицирана по стандарт ИСО 14001. Стремежът ни е да постигаме отлични производствени резултати с грижа и отговорност към околната среда, при спазване на следните ръководни принципи:

  • Непрекъснато подобрение на екологичната резултатност чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и почвите и понижаване обема на генерираните отпадъци.
  • Стремеж към икономично потребление на природните ресурси и използване на алтернативни горива и материали чрез оползотворяване на отпадъци от други производства.
  • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване замърсяването на околната среда чрез прилагане на контролни мерки и изпълнение на цели и програми по опазване на околната среда като част от бизнес стратегията на фирмата, като се прилагат най-добрите налични техники, когато това е възможно и икономически целесъобразно.
  • Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане.
  • Непрекъснато наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда.
  • Постигане на съответствие с нормативните и доброволно възприети изисквания към нашите дейности, продукти и услуги с оглед въздействието им върху околната среда.
  • Осигуряване на необходимото обучение на служителите по въпросите на екологичната отговорност; повишаване на тяхната компетентност и съзнателно отношение към околната среда; провеждане на редовни одити и проверки.
  • Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, обществеността и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите на околната среда.
 

За контакт

Десислава Кирова
Гл.експерт "Устойчиво екологично развитие"
1407 София, бул."Дж.Баучър" 76А, ет.4
1407 Sofia
BULGARIA