Хидравлично свързващо вещество STRENTOR

 
 

Хидравлично свързващо вещество „STRENTOR”

small page image

Описание

Хидравлично свързващото вещество „STRENTOR” представлява композитна смес със специфичен състав и свойства, финодисперсна структура и светлосив цвят.

Основните му компоненти са портландциментов клинкер и специално подбрани функционални добавки (калциева вар и др.).

Предназначено е за химична стабилизация на строителни почви при строителство на пътища.

Финодисперсният характер на продукта благоприятства процеса на обработваемост – смесване, хомогенизиране, полагане. Готовите смеси са удобни за полагане и уплътняване.

Стабилизираните почви могат да се използват за теренна основа на насипи, за изграждане на насипното тяло и земната основа на пътни настилки, както и за настилки на горски, селскостопански и други пътища с много леко и леко движение.

 

Указание за използване на хидравлично свързващ продукт STRENTOR:

Продуктът се влага в пътното строителство въз основа на конкретни проектни решения, предварително изготвени и утвърдени по установения законов ред. Оптималното количество свързващо вещество за постигане на изискваните технически показатели на стабилизираните почви се определя на база лабораторни изпитвания за всеки конкретен проект и вид почва в съответствие с изискванията на ТС 2014 на АПИ. Преди изграждането на пластовете от стабилизирана почва се препоръчва да се изпълни експериментален участък, чрез което да се потвърди пригодността на рецептурите и технологията на изпълнение. Достигнатите резултати в опитните участъци се използват като контролни стойности при изпълнението на проекта.

В процеса на строителство се спазват стриктно утвърдените технологични решения, изискванията на ТС 2014 на АПИ и другите приложими нормативни и технически документи за изпълнение на проекти в областта на пътното строителство относно количество на свързващото вещество, количество вода, условия на околната среда при извършване на стабилизация, начин на полагане, уплътняване и предпазване на обработените пластове.

 

1. Дефиниция  на процеса и определяне на количеството

 

1.1 Кратко описание на процеса

Процесът на стабилизиране се изпълнява чрез така наречената “in situ” технология,т.е. директно на строителната площадка. Процесът на стабилизиране може да включва различни видове почви - както кохезивни, така и некохезивни, трошен камък, баластра и др.

Процесът на стабилизиране се извършва с помощта на механизация, изпълняваща следните операции:

 • Разпръскване на свързващото вещество;
 • Хомогенизиране на слоя;
 • Разстилане на вече хомогенизирания слой;
 • Уплътняване.

 След постигане на проектните изисквания на слоя следва полагането на следващия слой от пътната настилка спрямо проектната документация.

 

1.2 Определяне на количеството STRENTOR

Количеството на свързващото вещество се определя посредством лабораторни проби. Тези проби се извършват чрез вземане на почва от конкретния обект, класифициране на конкретния вид почва и провеждане на опити с различни проценти свързващо вещество до постигане на проектните изисквания за конкретния пласт. При обработване на пластове с много висок процент влажност е възможно завишаване на количеството на свързващото вещество в реални условия на работната площадка.

 

2.Изпълнение на земната стабилизация

Стабилизирането и подобряването на свойствата на земната основа се постига чрез прилагане на следните стъпки:

 • Разчистване на терена и достигане до пласта, подлежащ на стабилизиране;
 • Трасиране на терена и поставяне на репери за даване на ниво;
 • Първоначално фрезоване на почвата;
 • Разпръскване на свързващото вещество върху вече фрезования слой - количеството на квадратен метър е определено от предварително изготвената лабораторна рецептура;
 • Следва смесване на почвата с хидравличното вещество на определена от проекта дълбочина, като за целта се изполва фреза-рециклатор;
 • Количеството вода, което се прибавя при процеса на смесване, е изчислено лабораторно за постигане на Wopt., като при различна влажност в реални условия подадената допълнително вода следва да се коригира;
 • Следва уплътняване на вече хомогенизирания слой.

Преди започване на цялостно стабилизиране се прави тестов участък с дължина най-малко 100м, с цел да се проверят физико-механичните свойства на стабилизирания пласт, получен с добавяне на различни проценти свързващо вещество, в зависимост от естеството на почвата или оптимизиране на дозировката, за да се постигнат изискваните параметри на земното легло спрямо спецификацията и референтните стандарти.

 

3.Съображения при полагане и защита

Стабилизиране на почви със свързващо вещество не се извършва по време на валежи и отрицателни температури.

При поява на валежи по време на стабилизация е необходимо да се прекъсне процеса, като незавършеният слой трябва да се предпази от инфилтрация на вода чрез полиетиленови платна или уплътняване 

Защитата на вече стабилизирания слой става чрез:

 • Поддържане на повърхността на слоя във влажно състояние чрез пръскане с вода или нанасяне на битумна емулсия с цел предотвратяване на преждевременното изпаряване на водата, нужна за процеса на хидратация
 • Чрез запечатване с полагане на следващия пласт.
 

Документация

 • Декларация за характеристиките (pdf, 45.67 KB)
 • Българско техническо одобрение (pdf, 53.32 KB)
 • Информационен лист за безопасност (pdf, 671.66 KB)