Хидравлично свързващо вещество STRENTOR

Хидравлично свързващо вещество STRENTOR®

small page image
 
Описание

Хидравлично свързващото вещество STRENTOR® представлява композитна смес със специфичен състав и свойства, финодисперсна структура и светлосив цвят. Основните му компоненти са портландциментов клинкер и специално подбрани функционални добавки (калциева вар и др.).

Предназначено е за химична стабилизация на строителни почви при строителство на пътища.

Финодисперсният характер на продукта благоприятства процеса на обработваемост – смесване, хомогенизиране, полагане. Готовите смеси са удобни за полагане и уплътняване.

Стабилизираните почви могат да се използват за теренна основа на насипи, за изграждане на насипното тяло и земната основа на пътни настилки, както и за настилки на горски, селскостопански и други пътища с много леко и леко движение.

 

Указание за използване на хидравлично свързващ продукт STRENTOR®:

Продуктът се влага в пътното строителство въз основа на конкретни проектни решения, предварително изготвени и утвърдени по установения законов ред. Оптималното количество свързващо вещество за постигане на изискваните технически показатели на стабилизираните почви се определя на база лабораторни изпитвания за всеки конкретен проект и вид почва в съответствие с изискванията на ТС 2014 на АПИ. Преди изграждането на пластовете от стабилизирана почва се препоръчва да се изпълни експериментален участък, чрез което да се потвърди пригодността на рецептурите и технологията на изпълнение. Достигнатите резултати в опитните участъци се използват като контролни стойности при изпълнението на проекта.

В процеса на строителство се спазват стриктно утвърдените технологични решения, изискванията на ТС 2014 на АПИ и другите приложими нормативни и технически документи за изпълнение на проекти в областта на пътното строителство относно количество на свързващото вещество, количество вода, условия на околната среда при извършване на стабилизация, начин на полагане, уплътняване и предпазване на обработените пластове.

 

1. Дефиниция  на процеса и определяне на количеството:

1.1 Кратко описание на процеса

Процесът на стабилизиране се изпълнява чрез така наречената “in situ” технология,т.е. директно на строителната площадка. Процесът на стабилизиране може да включва различни видове почви - както кохезивни, така и некохезивни, трошен камък, баластра и др.

Процесът на стабилизиране се извършва с помощта на механизация, изпълняваща следните операции:

 • Разпръскване на свързващото вещество;
 • Хомогенизиране на слоя;
 • Разстилане на вече хомогенизирания слой;
 • Уплътняване.

 След постигане на проектните изисквания на слоя следва полагането на следващия слой от пътната настилка спрямо проектната документация.

 

1.2 Определяне на количеството STRENTOR®

Количеството на свързващото вещество се определя посредством лабораторни проби. Тези проби се извършват чрез вземане на почва от конкретния обект, класифициране на конкретния вид почва и провеждане на опити с различни проценти свързващо вещество до постигане на проектните изисквания за конкретния пласт. При обработване на пластове с много висок процент влажност е възможно завишаване на количеството на свързващото вещество в реални условия на работната площадка.

2.Изпълнение на земната стабилизация:

Стабилизирането и подобряването на свойствата на земната основа се постига чрез прилагане на следните стъпки:

 • Разчистване на терена и достигане до пласта, подлежащ на стабилизиране;
 • Трасиране на терена и поставяне на репери за даване на ниво;
 • Първоначално фрезоване на почвата;
 • Разпръскване на свързващото вещество върху вече фрезования слой - количеството на квадратен метър е определено от предварително изготвената лабораторна рецептура;
 • Следва смесване на почвата с хидравличното вещество на определена от проекта дълбочина, като за целта се изполва фреза-рециклатор;
 • Количеството вода, което се прибавя при процеса на смесване, е изчислено лабораторно за постигане на Wopt., като при различна влажност в реални условия подадената допълнително вода следва да се коригира;
 • Следва уплътняване на вече хомогенизирания слой.

Преди започване на цялостно стабилизиране се прави тестов участък с дължина най-малко 100м, с цел да се проверят физико-механичните свойства на стабилизирания пласт, получен с добавяне на различни проценти свързващо вещество, в зависимост от естеството на почвата или оптимизиране на дозировката, за да се постигнат изискваните параметри на земното легло спрямо спецификацията и референтните стандарти.

 

Съображения при полагане и защита: 

Стабилизиране на почви със свързващо вещество не се извършва по време на валежи и отрицателни температури.

При поява на валежи по време на стабилизация е необходимо да се прекъсне процеса, като незавършеният слой трябва да се предпази от инфилтрация на вода чрез полиетиленови платна или уплътняване 

Защитата на вече стабилизирания слой става чрез:

 • Поддържане на повърхността на слоя във влажно състояние чрез пръскане с вода или нанасяне на битумна емулсия с цел предотвратяване на преждевременното изпаряване на водата, нужна за процеса на хидратация
 • Чрез запечатване с полагане на следващия пласт.