Правила за социални инвестиции   

Получатели  

Средства се даряват само на организации или институции, чиито ценности са в съзвучие с Кодекса за бизнес поведение на Холсим (виж вдясно).

Съгласно Кодекса за бизнес поведение на Холсим НЕ СЕ ДОПУСКА да се предоставят средства на:

• Физически лица (директно);

• Политически партии – Холсим спазва принципа на политически неутралитет;

Подпомагането на политически партии, политици или кандидати за държавни постове е въпрос на личен избор за нашите служители. Холсим като компания е политически неутрална. Не се допуска използване на помещенията и активите на Холсим за набиране на средства или провеждане на кампании в подкрепа на политическа партия или кандидат за държавен пост. Не се допускат политически дарения от името на Холсим.

• Религиозни организации (с изключение на неправителствени или нестопански организации с религиозни ценности).

Искане за дарение

Исканията за предоставяне на средства трябва да бъдат изпратени в писмен вид (по поща/куриер или имейл) от организацията или институцията, поискала дарението (Подател на искането) и да бъдат адресирани до Изпълнителния директор на фирмата.

Искането трябва да съдържа следната информация:

• Име, длъжност, адрес и телефонен номер на лицето за контакт

• Удостоверение за регистрация или друг валиден документ

• ЕИК по БУЛСТАТ на организацията

• Уебсайт на организацията (ако е приложимо)

• Подробности за искането за финансиране, включително: размер на исканата сума или размер на дарението в натура и подробности за проекта или събитието, за което са необходими средствата или помощта в натура, както и кога се очаква да се реализира съответният проект или събитие.

Насрещни облаги

Холсим не търси преки търговски облаги от своите спонсорства и дарения. Не отричаме, обаче, че същите могат да донесат някои ползи за компанията като например укрепване на марката и репутацията на Холсим сред служителите, клиентите, бизнес партньорите, акционерите и други заинтересовани страни.