Публична покана на Холсим (България) АД в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурс

 

esf.jpg

Холсим (България) АД обявява  процедура за  Избор на изпълнител за закупуване на ЛПС и специално работно облекло  в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Процедурата се обявява във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0239- C02 „Добри и безопасни условия на труд в Холсим (България) АД”
 
Прикачени документи: