Публична покана на Холсим (България) АД в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

 
esf.jpg

Публична покана на Холсим (България) АД в изпълнение на проект по

ОП "Развитие на човешките ресурси"

Холсим (България) АД обявява  процедура за  Избор на изпълнител за закупуване на ЛПС, КПС и специално работно облекло  в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси".

 

Процедурата се обявява във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0239-C02 „Добри и безопасни условия на труд в Холсим (България) АД”

 

Прикачени документи ЛПС:

 

Прикачени документи - КПС: