Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим (България) АД