Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим (България) АД

 

“Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на варовик „Лиляче“ чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи
 

Уведомление за инвестиционно предложение