Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим кариерни материали Пловдив АД

Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим кариерни материали Пловдив АД

 

Уведомяваме Ви, че „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ” АД, има следното инвестиционно предложение:

„Добив на строителни материали – мрамори за трошен камък в находище „Белащица”, участък „Калоян” на площ 50,534 дка“, в землището на село Белащица, община „Родопи” – Пловдив, област Пловдив

 

Р Е З Ю М Е

 

Във връзка с проект за Решение на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори от находище „Белащица“, участък „Калоян с площ 50,534 дка, МОСВ констатира, че Решение на РИОСВ Пловдив № ПЗ-10-ПР/2010 год. за инвестиционното ни предложение е изгубило правно действие, тъй като осъществяване на инвестиционното намерение не е започнало в срок от 5 години от постановяване на решението.

По тази причина предлагаме отново същото инвестиционно предложение на преценка от РИОСВ Пловдив по реда на глава шеста от ЗООС.

Предложението предвижда проектиране и разработване на кариера за добив на подземни богатства – строителни материали - мрамори за трошен камък за производство на бетони, пътни настилки, строителна вар и др. в границите на утвърдените запаси на участък „Калоян” от находище „Белащица” в землището на село Белащица, община „Родопи” – Пловдив, област Пловдив.

Участък „Калоян“ е непосредствено граничещ с находище „Белащица-Родопи“ и ще се разработва съвместно с действащата кариера „Родопи“. Предвижда се добивните работи плавно да навлизат в контура на новия участък, като годишно ще се добиват от 50 000 м3 в началото на експлоатацията до 235 955 м3 при осигуряване достатъчно на брой работни стъпала в контура на участъка. Средно-годишният добив на суровина се предвижда да бъде 150 756 м3.

Целта е чрез разработване на участък „Калоян” да се оформят хоризонтите над кота 650 м и да се създаде възможност за започване на поетапна рекултивация на частта от находище «Белащица», предоставена на дружеството.

Намира се на 12 км южно от гр. Пловдив, областен център и на 2,5 км югозападно от с. Белащица.

Заема част от източните била на т.н. Калоянови възвишения, в северните части на Централните Родопи, с най-висока кота 738 м.

Тъй като участъкът представлява разширение на действащата кариера „Родопи”, не се налага изграждане на нови инфраструктурни елементи. Ще се ползват съществуващите инсталации за трошене, пресяване и сортиране на суровината, както и действащата пътна връзка, от която една част е чакълирана, а останалата (по-голямата) е асфалтиран път.

Добивът на мрамори от находище „Белащица” – участък „Калоян” ще се осъществява по открит способ.

Утвърдената система на разработване е транспортна, удълбаваща, с прилагане на автотранспорт и пробивно-взривни работи.

Основните процеси при добива са:

•     Отделяне на скалите от масива чрез пробивно-взривни работи

•     Натоварване на взривената минна маса с наличните електрически багери ЕКГ-5А и „Шкода Е-303“.

•     Транспортиране на суровината до приемен бункер на инсталацията за преработка (технологичен транспорт) – автосамосвали наети -18 и 20 м3

•     Преработка на суровината – налична стационарна ТСИ-2 и мобилна ТСИ-3 на кариера „Родопи”

Участък „Калоян” на находище „Белащица” не попада в чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.