Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим Кариерни материали Пловдив АД

 

„ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ“ АД

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното предложение за „Монтиране на 2 бр. товарни везни, офис и измиващо устройство за товарни автомобили”.

Инвестиционното предложение е за дооборудване на действащата кариера за трошен камък над с. Белащица с цел подобряване на организацията и изпълнение на предписанието на РИОСВ Пловдив от октомври 2018 г., за осигуряване почистване на транспортните средства, напускащи територията на кариерата.

Предвижда се в югоизточната част на кариерата, в близост до входа и изхода към обслужващия път (републикански път между с. Белащица и с. Гълъбово), да се монтират:

  • Два броя товарни везни (за входящи и изходящи товарни автомобили) с офис (контейнерен тип) за оператора;
  • Проходна инсталация за измиване на изходящите камиони;

Инвестиционното предложение касае подобряване на организацията и ограничаване отрицателното въздействие на действаща добивна кариера върху околната среда. То ще се реализира по изискванията на ЗУТ. Целта на ИП е ограничаване на характерните прахови емисии на действаща добивна кариера.

 

Подробна информация за инвестиционното предложение е на разположение на всички заинтересовани лица в Община Родопи, Кметство с. Белащица и офиса на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД в гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 134.