Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим кариерни материали Пловдив АД

 

„ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ“ АД

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за продължаване на срока на предоставена и действаща държавна концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори от находище “Белащица“ с 15 години (по силата на чл. 36 ал. 2 от ЗПБ), като концесионерът "Холсим кариерни материали Пловдив" АД да продължи през този период да извършва добив и първична преработка на мрамори, използвани основно в строителството.

Продължението е обосновано от наличните и оставащи запаси към края на предоставената концесия от находище „Белащица, проучено от МТП - НИППИЕС ”Енергопроект”, гр. София, още през 1972 г., с утвърдени запаси с решение на ДКЗ с протокол № 1102 от 28.05.1973 г.

"Холсим кариерни материали Пловдив" АД не предвижда изменение на определената към момента концесионна площ за експлоатация на находището, за срока на исканото продължение.