Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим кариерни материали Пловдив АД

31 Юли 2019
 

Холсим кариерни материали Пловдив АД

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение:

"Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на подземни богатства от находище „Белащица“ чрез насипване с чисти земни маси

Виж текста на уведомлението по-долу: