Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим кариерни материали Пловдив АД

 

Холсим кариерни материали Пловдив АД

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение:

"Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на подземни богатства от находище „Белащица“ чрез насипване с чисти земни маси

Виж текста на уведомлението по-долу: