"Врис" ЕООД се вля в "Холсим Кариерни материали" АД - гр. София

На 03.01.2019 г. в Търговския регистър е вписано преобразуването на дружеството „ВРИС“ ЕООД чрез вливане в „Холсим кариерни материали“ АД.

„Холсим кариерни материали“ АД (с ЕИК 831651159, седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1000, район Лозенец, ж.к. Лозенец,
бул."Черни връх" № 108, ет. 3) приема всички права и задължения на заличения търговец „ВРИС“ ЕООД.

Описаната по-горе информация е достъпна и публично на електронния адрес на Агенцията по вписванията, както следва:
https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra?guid=c871b56631ae452389df0f1a5ff85079