Публична покана на Холсим България АД по договор за предоставяне на БФП № ESF 2303-05-05016

 

Холсим (България) АД отправя публична покана за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет : „Доставка на колективни средства за защита” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП № ESF 2303-05-05016

 

Документи:

1. Публична покана

2. Изисквания към офертите

3. Технически спецификации

4. Проект на договор

5. Решение

6. Оферта

7. Декларация