Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "Холсим Кариерни материали" АД

„Рециклиране на строителни отпадъци на промишлената площадка на кариера „Нови силози“ с цел последващото им използване като рециклирани строителни материали“

 

Приложение № 2 към чл. 6

 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.; изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.; изм., бр. 3 от 2018 г.)

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

          “Холсим Кариерни материали“ АД,

            Седалище: Област София-град, Община Столична, гр.София, район “Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 108,

            ЕИК: 831651159

2. Пълен пощенски адрес.

          Област София-град, Община Столична, гр.София, район “Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 108

3. Телефон, факс и e-mail.

          Телефон 0884281872, факс - няма, е-mail: ivo.rubev@lafargeholcim.com

4. Лице за контакти.

          инж. Иво Рубев – Ръководител направление производство

 

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

          “Холсим Кариерни материали“ АД има следното инвестиционно предложение: „Рециклиране на строителни отпадъци на промишлената площадка на кариера „Нови силози“ с цел последващото им използване като рециклирани строителни материали“.

            По смисъла на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.), „Рециклиране на строителните отпадъци" е всяка дейност по оползотворяване на строителните отпадъци, посредством която строителните отпадъци се преработват в строителни продукти, материали или вещества с оглед на използването им за първоначална употреба и/или за други употреби. Рециклирането на строителни отпадъци не включва оползотворяването на строителни отпадъци за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива“.

            През последните няколко години се извършва техническа рекултивация на кариера „Нови силози“ съгласно съгласуван от Министерство на икономиката и енергетиката с писмо изх. № Е-26-Х-84/09.05.2014 г. актуализиран цялостен работен проект за рекултивация на засегнатите земи при експлоатацията на находище „Нови силози“. Дейностите по техническа рекултивация включват запълване на котлована на кариерата с инертни строителни отпадъци, включително чисти земни маси, на основание издадено от Директора на РИОСВ-София Решение № 12 – ДО – 1374 – 00 от 04.12.2014 г., изменено и допълнено с Решение № 12 – ДО – 1374 – 01 от 24.02.2016 г., с което се разрешава извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадката на кариера „Нови силози“. Разрешените дейности са с кодове R10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда и R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. За да се реализира настоящето инвестиционно предложение, трябва да се измени и допълни настоящето Решение чрез добавяне на следните дейности:

            - R5 Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;

            - R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11,.

            относно отпадъци, класифицирани с код и наименование съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

-  17 01 01       бетон,

-  17 01 02       тухли,

-  17 01 03       керемиди, плочки и керамични изделия,

-  17 01 07       смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06.

 

            С реализацията на настоящето инвестиционно предложение “Холсим Кариерни материали“ АД ще приложи приоритетния ред (йерархия) при управлението на строителни отпадъци. Съгласно чл.4 на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, рециклирането е с по-висок приоритетен ред (йерархия) при управлението на строителни отпадъци от оползотворяването в обратни насипи.

 

            Данни на инсталацията, която ще се използва за рециклиране на строителни отпадъци:

            Мобилна роторна трошачка модел: Мetso LOKOTRACK  LT1213S

            Максимален размер на захранващия материал 500х500мм.;

            скорост на ротора 450-600 об./мин.;

            общо тегло 47,5 тона;

            производителност при претрошаване на бетон – 100 тона на час.

            Работно време на инсталацията:

  • кампанийно, при събиране на достатъчно количество строителни отпадъци (минимално 5 000 т.);
  • 8 часа (8ч. – 17ч., с 1 час обедна почивка);
  • само работни дни (понеделник-петък).

            Инвестиционното предложение ще се реализира върху площ от около 6 000 кв.м. на територията на промишлената площадка на кариера „Нови силози“, в границите на концесионната площ.

            Съгласно чл.93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за инвестиционни предложения съгласно Приложение № 2, в чийто обхват попада настоящето инвестиционно предложение - т.11б) инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1). По тази причина, с представянето на компетентния орган на настоящата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, изготвена съгласно чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, се извършва и едновременно уведомяване на засегнатата общественост и кметовете на Столична община и Район „Искър“ по чл.4, ал.2 от същата наредба.

 

Б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

          Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.  

В) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

          Инвестиционното предложение по своята същност представлява рециклиране на строителни отпадъци, при което не е необходимо ползване на природни ресурси. Единствено ще се ползват води за питейни и битови нужди за обслужващият персонал от съществуващата водоснабдителната мрежа, както и водоноска на външна фирма, чрез която ще се прилагат мерки за минимизиране на неорганизирани емисии на прах в района на кариерата.

Г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

          При реализацията на инвестиционното предложение се очаква да се генерират минимални количества отпадъци от поддръжката на мобилната трошачка, чрез която ще се преработват получените строителни отпадъци в рециклирани строителни продукти. При натрошаването на отпадъчните строителни отпадъци (например бетон) се очаква да се отделя наличната арматура, т.е. ще се генерира отпадък с наименование чугун и стомана и код 17 04 05. Ще се образуват също смесени битови отпадъци от жизнената дейност на персонала.

            Генерираните отпадъци ще се предават на фирми, притежаващи разрешително за дейности със съответния вид отпадък, при сключен писмен договор.

            Очаква се генериране на битови отпадъчни води, които ще се заустват в съществуващата канализация. Промишлени отпадъчни води не се генерират при реализацията на инвестиционното предложение.

Д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

          Очаква се генериране на неорганизирани емисии на прах при разтоварването на получаваните строителни отпадъци, натрошаването им и товаренето на рециклираните строителни материали. Ще се използват превозни средства със защитни покривала на товарите. Преди напускане на кариерата гумите на същите подлежат на измиване. Периодично ще се извършва и оросяване с водоноска на вътрешните кариерни пътища и площадките за съхранение на приеманите отпадъци и за съхранение и товарене на готовата продукция (рециклирани строителни материали). При сухо и топло време може да се прилага и допълнителна мярка – оросяване на куповете приети отпадъци (преди натрошаване) и рециклирани строителни материали (преди натоварване и транспортиране).

            Очаква се генериране на шум в околната среда при трошенето на строителните отпадъци, чието еквивалентно ниво на границата на промишлената площадка да е под граничните стойности на показателите за шум в околната среда (70 dB(A) за производствено-складови територии и зони, съгласно чл.5 на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението).

 

E) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

          Не съществува риск от големи аварии и/или бедствия, които биха могли да възникнат при реализацията на инвестиционното предложение.       

 

Ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

          При реализацията на инвестиционното предложение се очакват следните рискове върху факторите на жизнената среда, определени съгласно Закона за здравето:

-  води, предназначени за питейно-битови нужди – не съществува риск, тъй като рециклирането на строителни отпадъци върху промишлената площадка на кариерата няма влияние върху съществуващата водоснабдителна система;

-  води, предназначени за къпане – не съществува риск, тъй като в близост не са налични води за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди - не съществува риск, тъй като в близост не са налични минерални води, които да се ползват за което и да е от описаните предназначения;

-  шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии - съществува минимален риск, тъй като най-близо разположената жилищна зона (кв. Димитър Миленков) е на разстояние около 300 м североизточно от промишлената площадка, на която ще се извършва рециклирането на строителните отпадъци;

-  йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради - не съществува риск, тъй като при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на йонизиращи лъчения;

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените обществените сгради и урбанизираните територии - не съществува риск, тъй като при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на нейонизиращи лъчения;

-  химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение - не съществува риск, тъй като тъй като при реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват химични вещества и биологични обекти;

-  курортни ресурси - не съществува риск, тъй като в близост не са разположени курорти;

- въздух – съществува минимален риск, който се управлява чрез мерките за минимизиране на неорганизираните емисии на прах при разтоварването на получаваните строителни отпадъци, натрошаването им и товаренето на рециклираните строителни материали. Мерките са посочени в точка ІІ, 1 д.

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

          Кариера "Нови силози" се намира на територията на Столична Община, община Столична, район Искър, промишлена площадка на кариера “Нови силози”, намираща се източно от ТЕЦ “София Изток”, между ул. “Димитър Пешев”, ул. “Капитан Любен Кондаков” и кв. Димитър Миленков.

            Концесионната площ на кариера "Нови силози" е 839,07 дка.

            Местоположението на кариерата и границите на концесионната площ са представени в Приложение № 1.

            Границите на концесионната площ са определени от следните координати (координатна система 1970г.):

      №                X  (север)       Y (изток)           

1              4598760.945     8506616.510   

2              4598678.411     8506617.420

3              4598588.938     8506624.200

4              4598444.560     8506597.270

5              4598470.971     8506765.260

6              4598465.870     8506807.410

7              4598490.047     8506816.790

8              4598562.363     8506834.380

9              4598660.298     8506853.590

10            4598786.202     8506841.183

11            4598669.234     8506893.028

12            4598522.041     8506867.779

13            4598417.790     8506831.056

14            4598369.710     8506775.094

15            4598306.711     8506756.339

16            4598217.566     8506723.652

17           4597956.074      8506809.826

18           4597890.701      8506949.486

19           4597917.444      8506991.087

20           4598000.646      8507059.432

21           4597994.703      8507219.893

22           4597944.188      8507401.154

23           4598247.281      8507579.444

24           4598373.678      8507661.650

25           4598760.274      8507833.830

26           4599048.910      8507980.170

27           4599128.604      8507786.830

28           4599185.928      8507650.214

29           4598788.683      8507449.625

30           4598742.228      8507534.169

31           4598658.227      8507488.130

32           4598526.602      8507424.926

33           4598624.661      8507202.064

34           4598725.692      8507196.121

35           4598811.866      8507047.546

36           4598877.239      8507020.802

37           4598903.982      8506872.227

      38          4598771.872      8506732.720

              

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

          Основните процеси (дейности) при реализацията на инвестиционното предложение включват:

- получаване (разтоварване) и съхранение на строителни отпадъци на определената промишлена площадка на кариерата;

- натрошаване на строителните отпадъци чрез мобилна трошачка до получаване на рециклирани строителни материали (капацитет на трошачката – 100 тона на час);

- съхранение и товарене на рециклирани строителни материали;

- събиране на рециклируеми отпадъци, отделени от основният поток, в контейнер.

            При реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо използване и съхранение на опасни вещества от Приложение №3 към ЗООС.

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

          Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура до кариера "Нови силози". Разположението на съществуващата пътна инфраструктура (представена в жълт цвят) може да се види в Приложение №2.

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

          Реализацията на инвестиционното предложение не изисква строителство на нова площадка за извършване на дейността, ще се използва съществуващата промишлена площадка, която е разположена в границите на концесионната площ на кариера „Нови силози“. Фазите на закриване и възстановяване на използваните за дейността терени ще бъдат изпълнени съгласно съгласуван от Министерство на икономиката и енергетиката с писмо изх. № Е-26-Х-84/09.05.2014 г. актуализиран цялостен работен проект за рекултивация на засегнатите земи при експлоатацията на находище „Нови силози“. След приключване на рекултивационните дейности и приемането им от комисия по реда на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, собственика на имота (държавата) ще определи последващото му използване.

6. Предлагани методи за строителство.

          Реализацията на инвестиционното предложение не изисква строителство на нова площадка за извършване на дейността, ще се използва съществуващата промишлена площадка, която е разположена в границите на концесионната площ на кариера „Нови силози“.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

          Инвестиционното предложение по своята същност представлява дейност по оползотворяване на инертни строителни отпадъци чрез тяхното рециклиране и превръщането им в рециклирани строителни материали, т.е. реализацията му съдейства за постигане на целите по чл.32 от Закона за управление на отпадъците. Превръщането на отпадъците в продукт е пример за ефективно използване на ресурсите и оказва съществен принос в процеса на преминаване към кръгова икономика.

            Възможно приложение на рециклираните строителни материали – при изграждане на насипи и подосновни пластове в пътното строителство, временни пътища и работни площадки, за изпълнение на вертикални планировки и обратни насипи около сгради и т.н.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

          Местоположението на кариера „Нови силози“ с нанесени граници на концесионната площ, както и информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, включително най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, са представени в Приложение № 1.

          Местоположението на кариера „Нови силози“ спрямо най-близо разположената защитена зона по НАТУРА 2000 – защитена зона „Долни Богров - Казичене“ с код BG0002004 е представено в Приложение № 3.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

          Инвестиционното предложение ще се реализира върху поземлен имот с идентификатор 68134.1508.1003, област София (столица), община Столична, гр. София, район Искър, собственост-държавна частна, площ 49 126 кв.м.

            Извадка от кадастралната карта на район „Искър“ с разположение на имота спрямо съседните имоти е представена в Приложение № 4.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

          Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от Националната екологична мрежа, съгласно закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е на разстояние около 3800 м – защитена зона по Директивата за опазване на дивите птици с код BG0002004 „Долни Богров - Казичене“.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

          Не се предвижда извършването на други дейности, извън описаните в точка ІІ.1.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

          За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци от Директора на РИОСВ-София, съгласно чл.67 от Закона за управление на отпадъците. Към момента „Холсим кариерни материали“ АД има издадено Решение № 12 – ДО – 1374 – 00 от 04.12.2014 г., изменено и допълнено с Решение № 12 – ДО – 1374 – 01 от 24.02.2016 г., с което се разрешава извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадката на кариера „Нови силози“. Разрешените дейности са с кодове R10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда и R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. За да се реализира настоящето инвестиционно предложение, трябва да се измени и допълни настоящето Решение чрез добавяне на дейности R5 Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали и R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11, относно отпадъци, класифицирани с код и наименование, съответно 17 01 01 бетон, 17 01 02 тухли, 17 01 03 керемиди, плочки и керамични изделия, 17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06.  

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване

            Инвестиционното предложение ще се реализира върху поземлен имот с идентификатор 68134.1508.1003, област София (столица), община Столична, гр. София, район Искър, собственост-държавна частна, площ 49 126 кв.м.

2. мочурища, крайречни области, речни устия

          Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху мочурища, речни устия и крайречни области, тъй като няма да се използват, съхраняват или отделят в околната среда опасни химични вещества. Промишлената площадка на кариера „Нови силози“ отстои на около 50-60 м от левия бряг река Искър.

3. крайбрежни зони и морска околна среда

          Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху крайбрежни зони и морска околна среда;

4. планински и горски райони

          Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху планински и горски райони;

5. защитени със закон територии 

          Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху защитени със закон територии;

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа

          Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

          Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху ландшафта, както и върху обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

          Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Най-близо разположената жилищна зона е кв.Димитър Миленков (около 300 метра североизточно от промишлената площадка на кариера „Нови силози“).

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

          - въздействие върху населението и човешкото здраве – непряко, среднотрайно, временно, отрицателно (единствено по отношение на работещите в кариерата или в непосредствена близост до нея);

          - въздействие върху материалните активи – пряко, среднотрайно, временно, отрицателно (по отношение на използваните пътища за достъп до кариерата); пряко, среднотрайно, временно, положително (строителните отпадъци няма да бъдат депонирани, а получените рециклирани строителни материали ще заместят на пазара строителни материали, получени вследствие на добив на подземни богатства, т.е. ще се спести използването на невъзстановими природни ресурси);

          - въздействие върху културното наследство – не се очаква въздействие;

          - въздействие върху въздуха – пряко, среднотрайно, временно, отрицателно;

          - въздействие върху водата - не се очаква въздействие;

          - въздействие върху почвата - не се очаква въздействие;

          - въздействие върху земните недра - не се очаква въздействие (По смисъла на Закона за подземните богатства, § 1, т.6 от Допълнителните разпоредби, „земни недра“ са достъпните за човешката дейност части на земната кора (литосферата));

          - въздействие върху ландшафта - не се очаква въздействие;;

          - въздействие върху климата - пряко, среднотрайно, временно, отрицателно (дължи се на емисиите от двигателите с вътрешно горене на транспортните средства и трошачката);

          - въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи - пряко, среднотрайно, временно, отрицателно (дължи се най-вече на очакваните неорганизирани емисии на прах, които ще се генерират в кариерата по време на реализацията на инвестиционното предложение); трябва да се отчита, че промишлената площадка на кариера „Нови силози“ се намира в силно повлияна от антропогенни дейности територия, т.е. очаква се въздействието върху биологичното разнообразие да бъде минимално;

          - въздействие върху защитените територии - не се очаква въздействие;

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение

          Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа. Най-близко разположената защитена зона е на разстояние около 3800 м – защитена зона по Директивата за опазване на дивите птици с код BG0002004 „Долни Богров - Казичене“.

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

            Не съществува риск от големи аварии и/или бедствия, които биха могли да възникнат при реализацията на инвестиционното предложение, съответно не се очакват последици, произтичащи от уязвимостта на същото.

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

          Видът и естеството на въздействията върху компонентите на околната среда са описани подробно в точка ІV, 1.

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

            Кариера "Нови силози" се намира на територията на Столична Община, Район „Искър“, като най-близо разположената жилищна зона е кв. Димитър Миленков (около 300 м североизточно от промишлената площадка на кариерата). Местоположението на промишлената площадка на кариерата не предполага инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху населени места.

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

          Вероятността и интензивността на въздействията върху компонентите на околната среда се очакват да бъдат следните:

          - върху населението и човешкото здраве – средна вероятност, ниска интензивност;

            - върху материалните активи – средна вероятност, средна интензивност;

            - върху културното наследство – не се очаква въздействие;

            - върху въздуха – висока вероятност, средна интензивност;

            - върху водата – не се очаква въздействие;

            - върху почвата – не се очаква въздействие;

            - върху земните недра – не се очаква въздействие;

            - върху ландшафта – не се очаква въздействие;

            - върху климата – висока вероятност, средна интензивност;

            - върху биологичното разнообразие и неговите елементи – средна вероятност, ниска интензивност;

            - върху защитените територии - не се очаква въздействие.

            При реализацията на инвестиционното предложение може да се очаква частично комплексно въздействие, определено от вероятността и интензивността на въздействие върху част от компонентите на околната среда, както е представено по-горе.

           

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

            Настъпването на определените въздействия върху компонентите на околната среда се очаква да започне след издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци от Директора на РИОСВ-София, съгласно чл.67 от Закона за управление на отпадъците, в конкретният случай – след изменение и допълнение на действащото разрешение, както е описано в т.ІІ.1.

            Продължителността на определените въздействия върху компонентите на околната среда е в зависимост от приключването на извършваната в момента техническа рекултивация на кариера „Нови силози“, която предвижда запълване на котлована на кариерата с инертни строителни отпадъци, включително чисти земни маси. След приемане на извършените рекултивационни дейности от комисия съгласно действащото законодателство, логично е действието на разрешителното за дейности с отпадъци на площадката на кариера „Нови силози“ да бъде прекратено.

            Определените въздействия върху компонентите на околната среда се очаква да бъдат с променлива честота, кампанийно - при натрупване на количество поне 5 000 тона строителни отпадъци, и в пряка зависимост от годишното количество на постъпващите за рециклиране строителни отпадъци, при определено работно време в интервала 8-17 ч. (понеделник – петък).  

            По време на реализацията на инвестиционното предложения се очаква отрицателно въздействие върху част от компонентите на околната среда, но след завършването му промишлената площадка на кариерата ще бъде ликвидирана и затревена съгласно съгласуван актуализиран цялостен работен проект за рекултивация на засегнатите земи при експлоатацията на находище „Нови силози“, т.е. във фазата на закриване и последващо използване на терена въздействието ще бъде положително, съответно може да се приеме за обратимо.

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

            Не се очаква инвестиционното предложение да има комбинирано въздействие с друго подобно.

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

          При реализацията на инвестиционното предложение възможността за ефективно намаляване на въздействията се разглежда в контекста на прилагането на мерките, описани в точка ІV.11.

 

10. Трансграничен характер на въздействието.

          Не се очаква инвестиционното предложение да окаже трансгранично въздействие.

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

          Основното предполагаемо отрицателно въздействие върху околната среда се очаква да бъде генерирането на неорганизирани емисии на прах при транспортирането и разтоварването на инертните строителни отпадъци, натрошаването им и товаренето на рециклираните строителни материали. Мерките за избягване, предотвратяване, намаляване и компенсиране на въздействието са следните:

            - използване на превозни средства със защитни покривала на товарите;

            - измиване гумите на превозни средства преди напускане на кариерата;

            - периодично оросяване на вътрешните кариерни пътища и площадките за съхранение на приеманите отпадъци и за съхранение и товарене на готовата продукция (рециклирани материали) с водоноска в топлите и сухи месеци;

          - периодично оросяване на куповете приети отпадъци (преди натрошаването им) и рециклирани строителни материали (преди натоварването им с цел транспортиране до съответният клиент) в топлите и сухи месеци.

            Относно генерирането на шум в околната среда при трошенето на строителните отпадъци, мерките за намаляване на въздействието включват поддържане на използваната инсталация в добро техническо състояние, съгласно предписанията на производителя. При започване на дейността по рециклиране на строителни отпадъци ще бъде извършено измерване на еквивалентно ниво на шум по границата на промишлената площадка и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, като получените резултати ще покажат дали е необходимо прилагането на допълнителни мерки за ограничаване на емисиите на шум в околната среда.

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

            Съгласно изискването на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда се уведомява Кмета на Столична Община и Кмета на Район „Искър“ посредством представяне на настоящата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно настоящето инвестиционно предложение с цел изясняване общественият интерес към него.