Целите на ЛафаржХолсим за намаляване на въглеродните емисии бяха потвърдени от SBTi

 
lh 2018 esp turo reforrested quarry 92906 hires isocv2

ЦЕЛИТЕ НА ГРУПАТА ЛАФАРЖХОЛСИМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ БЯХА ПОТВЪРДЕНИ ОТ ИНИЦИАТИВАТА ЗА НАУЧНООБОСНОВАНИ ЦЕЛИ (SCIENCE-BASED TARGETS INITIATIVE - SBTI)

Инициативата за научнообосновани цели (SBTi) одобри целите на Групата ЛафаржХолсим за намаляване на глобалните ѝ въглеродни емисии. Според SBTi целите на ЛафаржХолсим са адекватни и съответстват на глобалните усилия за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий, както беше договорено на Световната конференция за климата COP21 в Париж.


Амбицията ни да сме лидери в сектора по отношение на намаляването на въглеродните емисии е ключов елемент от нашата Стратегия 2022 „Building for Growth“. Одобрението на амбициозните ни цели от независим източник, какъвто е SBTi, е огромна мотивация за нас да продължим да водим нашата индустрия към нисковъглеродно строителство. Чрез непрекъснати иновации в нашите производствени съоръжения и продуктовото ни портфолио ще намалим още повече въглеродните си емисии", казва Магали Андерсън, Директор устойчиво развитие на Групата.


SBTi одобри ангажимента на ЛафаржХолсим да намали до 2030 г. емисиите на парникови газове (ПГ) в обхват 1 (преки емисии на ПГ от източници, които са собственост или са под контрола на дружеството) с 10 на тон циментови продукти спрямо базовата 2018 г. ЛафаржХолсим също така се ангажира в рамките на същия период от време да намали емисиите на парникови газове в обхват 2 (непреки емисии на ПГ от закупена и консумирана електроенергия) с 65 .

Целите на ЛафаржХолсим, изразени в CO2 емисии на тон циментови продукти, се равняват на намаление от 576 kg през 2018 г. до 520 kg през 2030 г. Тези цели поставят ЛафаржХолсим начело на индустрията като производителя с най-ниските CO2 емисии. До 2018 г. ЛафаржХолсим вече успя да намали специфичните си нетни въглеродни емисии в обхват 1 с 25 спрямо базовата 1990 г.

Глобалната инициатива за научнообосновани цели (SBTi) е съвместно начинание между Проекта за отчетност на въглеродните емисии (Carbon Disclosure Project), Глобалния договор на ООН (UNGC), Института за световните ресурси (WRI) и Световния фонд за дивата природа (WWF).

 
Научете повече: