Често задавани въпроси - еко етикет

Каква е причината за въвеждане на еко етикета?
Как постигате намаляване на CO2 емисиите, отделяни при производството на цимента?
Каква е ползата от намаляването на тези емисии?
Отразява ли се намаляването на емисиите върху качеството на цимента?

Зелените етикети или еко-етикети са начин за обозначаване на продукти с принос към устойчивото развитие и опазването на околната среда. Тези етикети са широко използвани в сектора на храните и потребителските стоки и отскоро навлизат и в нашата индустрия. Те помагат на клиентите да разпознаят по-лесно продуктите, произведени с повече грижа и отговорност към околната среда и на тази база да направят добре информиран избор за покупка. Същото е например със зелените етикети на хладилниците. От една страна знаеш, че купуваш продукт с определени експлоатационни качества, които са ти необходими, а от друга си доволен, че продуктът, който си избрал, е произведен или функционира по по-екологично устойчив начин от другите и е по-щадящ към околната среда и ресурсите на планетата.

Нашият зелен етикет (eco label) комуникира по прозрачен начин екологичните ползи на гамата от зелени решения за строителството, които предлагаме. Етикетът е един и същ за всичките компании на Групата в 70 държави по целия свят. За да може даден продукт да се сдобие с него, той преминава  строг вътрешен процес на оценка спрямо определени критерии (критерият за цимента е да е произведен с поне 30% по-ниски CO2 емисии в сравнение с другите цименти).

 

Намаляването на CO2 емисиите се осъществява на два етапа:

I. Намаляване на СО2 емисиите при производството на клинкер (междинния продукт, от който се получава цимент).

Намаляването се постига чрез:

  • Оптимизиране на енергийната ефективност на производствения процес.

Производството на цимент е енергоемък процес. Подобряването на енергийната ефективност, т.е. намаляването на разхода на гориво, намалява въглеродния интензитет на нашите продукти и понижава производствените разходи.

  • Употреба на алтернативни горива като заместител на изкопаемите горива.

От 2007 г. насам заводът в Бели извор покрива част от енергийните си нужди с горива, произведени от отпадъци, с което наред с другите екологични ползи допринася сериозно за намаляване на въглеродния интензитет на своето производство, тъй като при изгаряне на традиционни изкопаеми горива се отделя значително по-голям обем CO2 в сравнение с енергийното оползотворяване на отпадъци.

В условията на свръхексплоатация на природни ресурси в глобален план, заместването на горивата и суровините, особено в енергоемки производства , каквото е производството на цимент, придобива все по-голямо значение. Енергийното оползотворяване на отпадъци в контролирани условия носи множество ползи: 
- намалява се потреблението на природни ресурси чрез частично заместване на невъзобновяемите традиционни горива (въглища, природен газ, петрококс) и суровини (варовик и мергел) с отпадъци, генерирани в резултат на човешката дейност;
- спестяват се емисиите от парниковите газове, които биха се отделили при други методи на третиране на отпадъците ( депониране или изгаряне в инсинератори)
- намалява се нуждата от депониране или изгаряне в инсинератори с произтичащите от това рискове от вредни емисии и инфлилтрати
-намаляват се емисиите от въглероден диоксид, които инсталацията би емитирала в случай, че се използват конвенционални горива.
  • Употреба на декарбонизирани алтернативни суровини като заместител на традиционните суровини (варовик и мергел).

СО2 емисии се отделят и при декарбонизацията на суровините, т.е. термичното им разлагане в циментовата пещ. С употребата на декарбонизирани суровини се избягва този процес и свързаните с него СО2 емисии.

II. Намаляване на съдържанието на клинкер в цимента

Въглеродната интензивност на цимента може да се намали чрез замяна на част от клинкера в крайния продукт (цимент) с алтернативни минерални компоненти (напр. пуцоланови материали, гранулирана доменна шлака, летящи пепели и др.). Значителна част от тези минерални компоненти са странични продукти от други отрасли на промишлеността. Оползотворяването им е част от нашия принос към кръговата икономика.

Основната причина за климатичните промени е нарастващата концентрация в атмосферата на парникови газове.Оползотворяването (материално и енергийно)  на отпадъци в качеството на алтернативно гориво има редица ползи за околната среда. От една страна те са свързани с факта, че  редуцирането на обема на депонираните отпадъци води до намаляване на количеството отделян метан - мощен парников газ, свързан с изменението на климата.От друга страна, при изгарянето на изкопаеми горива, най-вече въглища, се отделя много повече въглероден диоксид, отколкото при изгаряне на смесени горива (традиционни и алтернативни), поради съдържанието на биомасна фракция в алтернативнитеНамаляването на въглеродните емисии има пряка връзка с подобряване на качеството на въздуха, както и намаляване на замърсяването на почвите, водите и в тази връзка подобряване на условията за биоразнообразието.

 

Не, намаляването на въглеродния отпечатък на производството не засяга качеството на крайния продукт. Циментите от всеки тип и клас на якост, които произвеждаме, отговарят на изискванията на съответния Стандарт по отношение на състав, механични, физични и химични показатели и това гарантира тяхното качество, постоянство и дълготрайност.