Холсим (България) АД изпълнява проект по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

eu-project.png

Проект: „Добри и безопасни условия на труд в Холсим България АД“ по договор №BG05M9OP001-1.008-0239-C02 от 16.05.2017 г., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Главна цел: Да се подобри работната среда в Холсим България АД чрез въвеждане на ефективни форми за организация на труда и управлението на човешките ресурси и осигуряване на добри и безопасни условия на труд

Бенефициент: Холсим България АД

Обща стойност: 240 666.67 лева, от които 163 653.34 лева европейско и 28 880.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 16.05.2017 г.

Край: 16.10.2018 г.