Холсим Кариерни Материали АД изпълнява проект по Оперативна програма ‘‘Развитие на човешките ресурси”, процедура: BG05M9OP001-1.008 ‘‘ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД‘‘.

OP_HR.png

 

Холсим Кариерни Материали АД изпълнява проект № BG05M9OP001-1.008-2175-C01 „Допълнителни мерки за подобряване безопасността при работа в Холсим Кариерни Материали АД“ по Оперативна програма ‘‘Развитие на човешките ресурси‘‘, процедура: BG05M9OP001-1.008 ‘‘ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД‘‘.

Проектът е на стойност: 87 830.00 лв., от които 59 724.40 лв. европейско и 10 539.60 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 80 - 70 264.00 лв. 

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, от 19.06.2017 г. до 19.06.2018 г.

Основната цел на проекта е да се подобри работната среда в Холсим Кариерни Материали АД, чрез въвеждане на ефективни форми за организация на труда и управлението на човешките ресурси и осигуряване на добри и безопасни условия на труд. По проекта са предвидени дейности по организация и управление, информиране и публичност, дейности свързани с въвеждане на иновативни модели за организация на труда и системи за развитие на ЧР, мерки за опазване на опазване на околната среда и закупуване на средства за колективна защита.