Холсим Кариерни материали Пловдив АД изпълнява проект по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

1.png

Проект: „Допълнителни мерки за подобряване безопасността при работа в Холсим Кариерни Материали Пловдив АД “ по договор №BG05M9OP001-1.008- 1694-C01 от 22.05.2017 г., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Главна цел: Да се подобри работната среда в Холсим  Кариерни материали Пловдив  АД чрез въвеждане на ефективни форми за организация на труда и управлението на човешките ресурси и осигуряване на добри и безопасни условия на труд.

Бенефициент: Холсим Кариерни материали Пловдив  АД

Обща стойност: 94 400.00 лева, от които  64 192.00 лева европейско и 11 328.00 лева национално
съфинансиране.