Изявление от „Холсим кариерни материали Пловдив” АД относно решението на Министерството на енергетиката за спиране на концесията на находище „Белащица“

 
Изявление от „Холсим кариерни материали Пловдив” АД относно решението на Министерството на енергетиката за спиране на концесията на находище „Белащица“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с Писмо № Е-26-Х-75 от 27.02.2020 г. от Министерството на енергетиката относно спирането на действието на договора с „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали от находище „Белащица“, област Пловдив, бихме искали да обърнем внимание на следното:

Мотивите, с които Министерство на енергетиката аргументира своето писмо, са три наказателни постановления, издадени от РИОСВ – гр. Пловдив, за еднократни нарушения в рамките на 2019 г. Две от постановленията – от 11.01.2019 г. и от 27.03.2019 г. - се отнасят за замърсяване на републиканския път от камионите, излизащи от кариерата, а третото – от 8.10.2019 г.– за запрашаване от трошачно-пресевната ни инсталация.

За нас използването на тези три наказателни постановления като аргументация за спиране на работата на кариерата ни е чисто формално, поради следните факти и обстоятелства:

Предписанията на контролния орган (РИОСВ-Пловдив) и по трите нарушения са взети под внимание и нарушенията са отстранени още през 2019 г. Нещо повече, своевременно са взети мерки и са внедрени технически решения, които свеждат до минимум вероятността от подобни нарушения в бъдеще, както следва:

  • Относно неизмиване на пътно платно от републиканската пътна мрежа в района на кариерата, включително през зимните месеци:

След указанията, дадени ни от РИОСВ-гр.Пловдив, сме закупили и монтирали специално съоръжение за измиване на автомобилни гуми, поставено на изхода на кариерата. Съоръжението отговаря на най-съвременните технически стандарти в тази област. С подобно съоръжение разполагат не повече от 1 от всички инсталации за производство на инертни материали у нас. Забавянето в изпълнението беше поради провеждане на относимите законови процедури.

Нещо повече, въпреки, че не се изискваше от нас, направихме цялостна реорганизация на местоположението на входящия и изходящия кантар на кариерата, като изцяло ги преместихме, за да ги отдалечим от пътното платно.

  • Относно запрашаване от трошачно-пресевната ни инсталация

Монтирани са специални оросители и този въпрос е окончателно и трайно решен. От края на 2018 г. РИОСВ – Пловдив ни включи и в системно измерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция в района на кариерата край с. Белащица, като превишения на нормите към този момент не са установени нито веднъж. Такива измервания правим непрекъснато и ние самите на границата на кариерата.

В качеството си на концесионер на кариерата сме обект на непрекъснат контрол по спазване на нормативните изисквания в областта на екологичното и социалното законодателство. През последните две години дружеството ни беше подложено на огромен натиск от преднамерените действия на определена група от хора, подпомогнати от ПК „Екогласност”. Предвид създалото се напрежение бяха извършени и много проверки от всички възможни държавни органи: Министерство на енергетиката, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, Инспекция по труда, ДАИ, Полицията, АПИ и най-вече от РИОСВ – гр. Пловдив. От 2018 година до момента РИОСВ гр. Пловдив е извършило общо 26 проверки на нашата кариера (през 2018 година – 9, през 2019 година – 16 и през 2020 година – 1).

В резултат на тези проверки са установени само споменатите по-горе 3 еднократни нарушения.

Предложихме на протестиращите да създадем Обществен консултативен съвет, като добра практика, прилагана от Групата на ЛафаржХолсим на други места (и в България, и в чужбина), който да организира диалог с обществеността и да разговаря с факти. Това наше предложение обаче не беше прието. Вместо това, всичко, което чуваме от протестиращите, са само общи и неверни твърдения, които уронват нашето добро име и са недопустими. ЛафаржХолсим е компания с много добра репутация в сферата на социалната и екологична отговорност, поради което не приемаме недоказани твърдения по наш адрес.

С оглед на изложените факти, категорично заявяваме, че за нас взетото решение е неправилно и незаконосъобразно и ще го обжалваме.