Уведомление на Холсим (България) АД

 

Холсим (България) АД

уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение:

Промяна предназначението на земеделски земи нейна собственост в концесията на кариера Лиляче“.

 

За повече информация вижте файловете по-долу: