Уведомление за инвестиционно предложение на "Холсим България" АД - бункери за добавки

"Холсим България" АД, с.Бели извор, уведомява всички заинтересовани страни, че има следното инвестиционно предложение:

„„Инсталиране на 4 броя метални бункера за приемане и съхранение на прахообразни суровини и отпадък с код 10 01 01 (сгурия, шлака и дънна пепел от котли)“.

За повече информация вижте файла по-долу.