Уведомление за инвестиционно предложение на "Холсим България" АД - кариера "Лиляче"

"Холсим България" АД, с. Бели извор, уведомява всички заинтересовани страни, че има следното инвестиционно предложение:

„Приемане и рециклиране на производствени отпадъци с код и наименование съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

- 10 02 01 отпадъци от преработване на шлака,

- 10 02 02 непреработвана шлака,

- 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14".

За повече информация вижте файла по-долу.