Уведомление за инвестиционно предложение на "Холсим кариерни материали" АД - кариера "Нови силози"

"Холсим кариерни материали" АД, гр. София, уведомява всички заинтересовани страни, че има следното инвестиционно предложение:

„Разширяване на дейностите на площадка №1 (кариера „Нови силози“) за оползотворяване на
отпадъци чрез добавяне на дейности по рециклиране на строителни отпадъци“

За повече информация вижте файла по-долу.