Съобщение за Инвестиционно предложение на Холсим Кариерни материали Пловдив АД

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС №59 от 07.03.32003г., обн. ДВ бр.25/18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012г.)

  

„Холсим кариерни материали Пловдив”АД

адрес: гр. Пловдив 4004, район Южен, ул.”Братя Бъкстон” № 134

 

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 „изпълнение на eдин тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на Кариера „Родопи”

 

На площадка с местонахождение:

Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот 000022, местност „Варниците”, в землището на с.Белащица, община Родопи, област Пловдив.

 

 

За контакти: инж.Иванка Карамфилова

тел: 032 277105

 На указаните координати е осигурен достъп до информацията по приложение 2 и се приемат писмени становища и мнения от всички заинтересовани лица до 19.06.2017 г.

 

Дата: 05.06.2017 г.