Уведомление за инвестиционно предложение на "Холсим кариерни материали Пловдив" АД - находище "Шишманци 3"

"Холсим кариерни материали Пловдив" АД, гр. Пловидв, уведомява всички заинтересовани страни, че има следното инвестиционно предложение:

„Добив и преработка на подземни богатства - строителни материали - варовици от находище "Шишманци-3"

За повече информация вижте файла по-долу.