Холсим (България) АД обявява тръжна процедура за избор на доставчик по проект BG051PO001-2.2.03-0266 „Превоз на персонала на Холсим (България) АД до и от работното място в с.Бели Извор“

 

Тръжната процедура се обявява в изпълнение на проект BG051PO001-2.2.03-0266 „Превоз на персонала на Холсим (България) АД до и от работното място в с.Бели Извор“, който се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път“, част от приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността на труда и адаптивността на заетите“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Документите за кандидатстване са поместени по-долу:

1. Решение за откриване на процедура за определяне на изпълнител.

2. Публична покана

3. Оферта

4. Декларация на кандидата

5. Изисквания към офертата

6. Проекто-договор Приложение 1

7. Проекто-договор

8. Декларация на кандидата

9. Списък договори

10. Списък на пътно-транспортни средства.