Холсим Кариерни материали Пловдив АД обявява тръжна процедура за избор на доставчик на предпазни средства и специално работно облекло в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема "Безопасен труд"

 

Тръжната процедура се обявява във връзка с изпълнение на проект № BG051PO001-2.3.03-0906 „Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.