Съобщение за Инвестиционно предложение на Холсим Кариерни материали АД

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД,

със седалище и адрес на управление: Област София (столица), Столична Община, гр.София, район “Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. 4

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Временна защитна дига по десния бряг на река Искър в зоната на моста, свързващ десния и левия бряг на реката източно от ТЕЦ „Изток“ при находище „Нови силози”, район „Искър“, Столична Община

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на временно защитно съоръжение (дига) на десния бряг на река Искър с цел защита от вредното въздействие на водите. Дигата е тип земнонасипна с дължина 85 метра над съществуващия мост и 20 метра след него. Височината на насипа над съществуващия терен варира между 0 и 2 метра, като средно е 1,5 метра. Новопроектираната временна дига ще осигурява необходимата хидравлична проводимост на реката в зоната на моста, като формираната подприщителна крива над мостовото съоръжение е под короната на дигата по цялата й дължина дори при преминаване на проверовъчно водно количество с обезпеченост 0,1   (максимално водно количество веднъж на 1000 години).

 

За контакти: инж. Иво Рубев – Ръководител направление производство,

с адрес: гр.София, район “Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. 4,

телефон: 0884281872

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618,

бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riоsv@riew-sofia.org

 

Приложение:

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС