Публична покана на Холсим България АД в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

 

Холсим (България) АД обявява процедура за Избор на изпълнител за закупуване на ЛПС и специално работно облекло в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Процедурата се обявява във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0239-C02 „Добри и безопасни условия на труд в Холсим (България) АД”

Документи:

1. Публична покана

2. Образец на оферта – по 5 ОП / Оферти по 5 обособени позиции/

3. Изисквания към оферта

4. Технически спецификации

5. Проекто-договор

6. Декларация на кандидата